link naar deze pagina

Gemeenteraad - 27 september 2023

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: Burgemeester J. van der Tak
Toelichting: Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom om de vergadering bij te wonen; dat kan zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast op [www.barneveld.nl/raad](https://www.barneveld.nl/raad)

1 19:30
Opening
1.2
Vaststellen agenda
1.3
Vaststellen besluitenlijst
1.4
Ingekomen en uitgaande stukken
pdf Ingekomen stukken (49KB)
pdf Agenderingsverzoeken cie's okt 2023 (23KB)
pdf A-1 Brief Gedeputeerde Staten richtlijn Klimaat en energiemiddenelen en Jeugdzorg d.d. 30-6-23 (231KB)
pdf A-2 Brief St. Het Gehandicapte Kind samenspeelplekken d.d. 4-7-23 (259KB)
pdf A-3 Brief Voor 14 over toereikende minimumlonen d.d. 4-7-23 (207KB)
pdf A-4 Brief Omgevingsdienst De Vallei zienswijze op begroting 2023-2027 OddV d.d. 29-6-23 (109KB)
pdf A-5 Brief Stichting Leven met de Aarde functioneren democratie d.d. 11-7-23 (92KB)
pdf A-6a Brief Vereniging Vrede Oord Voorthuizen over handhavingsverzoek Kieftveen 37 d.d. 20-7-23 (97KB)
pdf A-6b Brief Vereniging Vrede Oord Voorthuizen over herziening bestemmingsplan Kieftveen 37 d.d. 12-9-23 (82KB)
pdf A-7 Brief dhr Cloosterman over De Zon blijkt toch de voornaamste oorzaak van de aardse opwarming d.d. 21-7-23 (1005KB)
pdf A-8 Brief dhr Cloosterman over De invloed van windturbineparken op weersveranderingen en wind d.d. 23-7-23 (1MB)
pdf A-9 Brief Dhr. Cloosterman over Worden alarmisten en sceptici het ooit eens d.d. 24-08-2023 (1MB)
pdf A-10 Brief van de heer J.W. van den Born over beëindiging van zijn raadslidmaatschap d.d. 29-8-23 (78KB)
pdf A-11 Brief Sociaal Werk Nederland over urgente oproep tot indexering tarieven sociaal werk d.d. 30-8-23 (159KB)
pdf A-12 Brief van aanwonenden over materiaalkeuze in ontwerp Hoevelakenseweg d.d. 4-9-23 (207KB)
pdf A-13 Brief VGGM reactie op zienswijze op begroting VGGM d.d. 07-09-2023 (1.5MB)
pdf A-14 Raadsinformatiebrief reactie zienswijzen begroting Regio Foodvalley 2024 d.d. 7-9-23 (500KB)
pdf A-15 Brief dhr Cloosterman over Fukushima en duurzaamheid windmolens d.d. 11-9-23 (1MB)
pdf A-16 Brief Ontwikkelnetwerk Herstel Diversion over brede hulp kinderen van toeslagenaffaire d.d. 14-09-23 (111KB)
pdf A-17 Brief hr Sloof over milieustraat en circulaire economie d.d. 14-9-23 (119KB)
pdf A-18 Brief van Van Westreenen B.V. over voorgenomen aanpassing functieveranderingsbeleid d.d. 20-9-23 (202KB)
pdf B-1.1 Besluit B&W resultaten corona gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022 d.d. 4-7-23 (4.3MB)
pdf B-1.2 Besluit B&W bestuursopdracht programma bestaanszekerheid d.d. 4-7-23 (5.7MB)
pdf B-1.3 Besluit B&W beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Barneveld d.d. 4-7-23 (445KB)
pdf B-1.22 Memo B&W over opschaling jeugdgezondheidszorg d.d. 5-9-23 (579KB)
pdf B-1.23 Besluit B&W inzake energietoeslag studenten 2022 d.d. 12-9-23 (210KB)
pdf B-1.24 Besluit B&W over cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 d.d. 12-9-23 (786KB)
pdf B-1.25 Besluit B&W over eenmalige verruiming minimaregeling tegemoetkoming schoolkosten 2023 d.d. 12-9-23 (139KB)
pdf B-1.26 Besluit B&W over Veilig Thuis jaarstukken 2022 en begroting 2024 d.d. 19-9-23 (2.9MB)
pdf B-1.27 Besluit B&W over aanpassing uitvoering beslag en verrekening op uitkeringen Participtiewet d.d. 19-9-23 (141KB)
pdf B-2.12 Besluit B&W over tijdelijke beleidsregel bewonersontheffing parkeren Smidsplein d.d. 22-8-23 (329KB)
pdf B-2.28 Besluit B&W over bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2023-2026 d.d. 19-9-23 (4.5MB)
pdf B-2.29 Besluit B&W over evaluatie Apeldoornsestraat d.d. 19-9-23 (1.2MB)
pdf B-3.4 Besluit B&W definitief ontwerp Bomenproject Barneveld Centrum d.d. 27-6-23 (3.4MB)
pdf B-3.6 Besluit B&W deelvisie woningbouw en supermarkten Garderen d.d. 4-7-23 (264KB)
pdf B-3.8 Besluit B&W over beleidsnota subsidie ontplofbare oorlogsresten d.d. 22-8-23 (3.3MB)
pdf B-3.9 Besluit B&W over 17e voortgangsrapportage woningbouw in gemeente Barneveld d.d. 22-8-23 (870KB)
pdf B-3.10 Besluit B&W over specifieke uitkering lokale aanpak isolatie d.d. 22-8-23 (191KB)
pdf B-3.11 Memo B&W over definitief ontwerp integrale aanpak Hessenweg d.d. 22-8-23 (1.1MB)
pdf B-3.13 Besluit B&W over brief opwek duurzame energie d.d. 22-8-23 (219KB)
pdf B-3.14 Besluit B&W over voortgangsrapportage duurzaamheid en actiepriogramma circulaire economie d.d. 22-8-23 (32.8MB)
pdf B-3.15 Besluit B&W over zienswijze plan-mer wespendief d.d. 22-8-23 (212KB)
pdf B-3.17 Besluit B&W over proces functieveranderingsbeleid en streefbeeld irt regelingen d.d. 01-09-2023 (264KB)
pdf B-3.20 Besluit B&W over beantwoording brief jongerenraad ondersteuning starters op woningmarkt d.d. 5-9-23 (324KB)
pdf B-3.21 Besluit B&W over instellen meldpunt goed verhuurderschap d.d. 5-9-23 (877KB)
pdf B-4.5 Besluit B&W brief Op weg naar een nieuwe Strategische Agenda d.d. 4-7-23 (582KB)
pdf B-4.7 Besluit B&W applicaties met offensief cyberprogramma tegen Nederland d.d. 11-7-23 (826KB)
pdf B-4.16 Besluit B&W over eerste tussentijdse evaluatie participatiebeleid d.d. 29-8-23 (6.2MB)
pdf B-4.18 Brief aan programmacommissies Tweede Kamerverkiezingen d.d. 01-09-2023 (86KB)
pdf B-4.19 Besluit B&W over raadsinformatiebrief reactie op wensen en bedenkingen begroting regio Foodvalley d.d. 5-9-23 (301KB)
pdf B-4.30 Besluit B&W over bestuursovereenkomst AZC Barneveld tussen CCOA en gemeente d.d. 19-9-23 (490KB)
pdf F-1 Besluitenlijst Auditcommissie d.d. 15-6-2023 (57KB)
1.5
Aanwijzing raadsgriffier
1.6
Instellen gemeentelijke rekenkamer
1.7
Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven nieuw benoemd raadslid
2
Meningsvorming
De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).
2.1 19:50
Herzien kaders i.v.m. voortgang verplaatsing Flying Bikes en Tour de Force
2.2 20:10
Bestemmingsplan Postweg VII, De Glind
2.3 20:30
Bestemmingsplan De Lanen-Oost, Barneveld
2.4
Eventuele moties vreemd aan de agenda
Ingediende moties vreemd aan de agenda komen onder dit agendapunt aan de orde.
2.x 20:45
Pauze
3 20:55
Besluitvorming (blok 1)
Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.
3.1
Herzien kaders i.v.m. voortgang verplaatsing Flying Bikes en Tour de Force
3.2
Bestemmingsplan Postweg VII, De Glind
Het voorliggend voorstel beoogd het vaststellen van een bestemmingsplan om de realisatie van 31 woningen op het voormalige voetbalveld aan de Postweg 63 in De Glind mogelijk te maken. Er zijn twee zienswijzen ingediend.
pdf Raadsvoorstel 2938 Bestemmingsplan Postweg VII De Glind (97KB)
pdf Bijlage 1 Nota zienswijzen (124KB)
pdf Bijlage 2 Staat van wijzigingen (1) (43KB)
pdf Postweg VII_Toelichting (6.4MB)
pdf Postweg VII_Toelichting_Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan (3.6MB)
pdf Postweg VII_Toelichting_Bijlage 2 Verkennend en nader bodemonderzoek (40.3MB)
pdf Postweg VII_Toelichting_Bijlage 3 Archeologisch onderzoek (4.3MB)
pdf Postweg VII_Toelichting_Bijlage 4 Karterend onderzoek (1.9MB)
pdf Postweg VII_Toelichting_Bijlage 5 Quickscan (2.2MB)
pdf Postweg VII_Toelichting_Bijlage 6 Rapportage natuurinclusief ontwerp (3.6MB)
pdf Postweg VII_Toelichting_Bijlage 7 Akoestisch onderzoek (1.5MB)
pdf Postweg VII_Toelichting_Bijlage 8 Aanmeldingsnotitie mer (47.7MB)
pdf Postweg VII_Toelichting_Bijlage 9 Brief vormvrije MER-beoordeling (866KB)
pdf Postweg VII_Toelichting_Bijlage 10 BEA (9MB)
pdf Postweg VII_Toelichting_Bijlage 11 Beplantingsplan (2.3MB)
pdf Postweg VII_Toelichting_Bijlage 12 Plantlijst (40KB)
pdf Postweg VII_Toelichting_Bijlage 13 Watertoets (692KB)
pdf Postweg VII_Toelichting_Bijlage 14 Nota zienswijzen (89KB)
pdf Postweg VII_Regels (2.8MB)
pdf Postweg VII_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2020) (3MB)
pdf Postweg VII_Regels_Bijlage 2 Landschappelijke inpassing (1.3MB)
pdf Postweg VII_Regels_Bijlage 3 Parkeerplaatsen (8.6MB)
pdf Postweg VII_verbeelding (264KB)
pdf Beeldkwaliteitsplan (3.6MB)
pdf Raadsbesluit 2938 (42KB)
pdf EcoWonen Midden Nederland inspreektekst raadscommissie Grondgebied (15KB)
pdf Belangenvereniging De Glind - reactie nota zienswijze Eco wonen Midden Nederland - commissievergadering 14-9-2023 (1.1MB)
pdf Brief namens de heer Hendrikse - npp230 - Gemeente Barneveld zienswijze Postweg VII - reactie zienswijzenota (97KB)
3.3
Bestemmingsplan De Lanen-Oost, Barneveld
De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan “De Lanen-Oost” vast te stellen om zo een nieuw gedeelte van woonwijk De Burgt aan de zuidzijde van de kern Barneveld met ongeveer 226 woningen, mogelijk te maken. Er is één zienswijze ingediend.
pdf Raadsvoorstel 2890 Bestemmingsplan De Lanen Oost, Barneveld (104KB)
pdf Raadsmemo De Lanen-Oost geitenhouderijen (142KB)
pdf Bijlage 1 Nota zienswijzen De Lanen-Oost (1) (985KB)
pdf Bijlage 2 Staat van wijzigingen (1) (80KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting (incl. toevoeging par. 5.14) (15.7MB)
overig De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 1 Activiteitenplan beschermde soorten ecologie (2022) (1) (6.2MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 2 Afwatering overzichtstekening 1 (2022) (1) (707KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 3 Afwatering overzichtstekening 2 (2022) (1) (176KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 4 Agrarische geur (2022) (1) (1.2MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 5 Akoestisch onderzoek (2021) (1) (4.5MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 6 Akoestisch onderzoek industrielawaai (2021) (1) (4.1MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 7 Akoestisch onderzoek industrielawaai (2022) (1) (2.2MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 8 Akoestisch onderzoek wegreconstructie (2022) (1) (1.7MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 9 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (2023) (1) (6.1MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 10 Archeologisch onderzoek (2021) (1) (5.8MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 11 Archeologisch onderzoek, boorstaten (2020) (1) (477KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 12 Archeologisch onderzoek, boorstaten (2021) (1) (382KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 13 Archeologisch onderzoek (2022) (1) (8.2MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 14 Archeologisch onderzoek, boorstaten (2022) (1) (425KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 15 Beeldkwaliteitsplan (2023) (2) (30.8MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 16 Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling (2023) (1) (109KB)
overig De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 17 Bodemonderzoek Burgemeester Aschofflaan - Scherpenzeelseweg (2020) (1) (20.5MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 18 Bodemonderzoek Nederwoudseweg (2018) (1) (4.2MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 19 Bodemonderzoek Nederwoudseweg 66-68 (2018) (1) (6.1MB)
overig De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 20 Bovengrondse infrastructuur schetsontwerp 1 (2022) (1) (1.2MB)
overig De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 21 Bovengrondse infrastructuur schetsontwerp 2 (2022) (1) (196KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 22 Dwarsprofielen en details (2022) (1) (746KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 23 Ladder voor duurzame verstedelijking (2021) (1) (537KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 24 Milieueffectrapport (1996) (1) (413KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 25 Milieuonderzoek (2021) (1) (18.4MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 26 Nader ecologisch onderzoek (2020) (1) (2MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 27 Nota inspraak en overleg (2022) (1) (570KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 28 Nota Zienswijzen (2023) (1) (290KB)
overig De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 29 Ondergrondse infrastructuur schetsontwerp 1 (2022) (1) (724KB)
overig De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 30 Ondergrondse infrastructuur schetsontwerp 2 (2022) (1) (176KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 31 Parkeren kaart (2022) (1) (2.8MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 32 Quickscan bedrijven en milieuzonering (2022) (1) (756KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 33 Quickscan natuurtoets (2020) (1) (2.9MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 34 Quickscan natuurtoets (2022) (1) (4.4MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 35 Stedenbouwkundig plan uitwerking (2023) (2) (30.8MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 36 Stikstofdepositie (2023) (1) (4.5MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 37 Water, bovengrondse infrastructuur (2023) (1) (1.5MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 38 Water, dwarsprofielen blad 1 (2023) (1) (748KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 39 Water, dwarsprofielen blad 2 (2023) (1) (43KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 40 Water, infrastructuur t.b.v. nuts (2023) (1) (1.2MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 41 Water, ondergrondse infrastructuur (2023) (1) (1MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 42 Water, uitgangspunten grondwater (2023) (1) (391KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 43 Waterhuishouding hoogteplan (2023) (1) (1.2MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 44 Waterhuishoudingsplan (2023) (1) (965KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 45 Waterhuishoudingsplan overzichtstekening (2023) (1) (1.2MB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 46 Watersysteem inpassing (2023) (1) (711KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 47 Watertoets (2021) (1) (253KB)
pdf De Lanen-Oost_Toelichting_Bijlage 48 Parkeerbalans (2023) (68KB)
pdf De Lanen-Oost_Regels (1) (2.8MB)
pdf De Lanen-Oost_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2020) (1) (3MB)
pdf De Lanen-Oost_Regels_Bijlage 2 Voorwaardelijke verplichting parkeerplaatsen (2023) (1) (4.8MB)
pdf De Lanen-Oost_Verbeelding (1) (715KB)
pdf Raadsbesluit 2890 (42KB)
3.4
Eventuele moties vreemd aan de agenda
4 21:05
Besluitvorming (blok 2)
Dit zijn voorstellen die - na bespreking in de commissies - rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
4.1
Bestemmingsplan Kerkweg - Oostbroek, partiele herziening Oostbroek I, Kootwijkerbroek
4.2
Bestemmingsplan Essenerweg XIX, Kootwijkerbroek
Voor het perceel Essenerweg 75/77, Kootwijkerbroek, is een verzoek ingediend om naast de bestaande woning een extra woning te realiseren. De uitvoering van dit plan is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom wordt de raad de voorliggende herziening van het bestemmingsplan voorgelegd.
4.3
Bestemmingsplan Speulderbosweg IV, Garderen
Het voorliggende plan voorziet in het toestaan van een extra woning op het perceel Speulderbosweg tussen 6 en 12 in Garderen. Over het plan is één zienswijze ingediend. De zienswijze verzoekt de raad om dit plan niet te wijzigen tot de visie voor Garderen is besproken.
4.4
Pilot huisvesting arbeidsmigranten
In 2020 is het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Het verzoek aan de raad is om voor 1 initiatief de benodigde procedures verder in gang te mogen zetten en ten aanzien van het aantal te huisvesten arbeidsmigranten te mogen afwijken van het beleidskader.
4.5
Intrekking verordeningen, aanvulling op het delegatiebesluit en toevoegingen aan beleidsregels i.v.m. de inwerkingtreding Omgevingswet
4.6
Jaarverslag 2022 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief
4.7
Aanpassen GR Regio De Vallei
Met het wijzigen van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 juli moeten alle GR´s aangepast worden. Met dit voorstel wordt de raad gevraagd geen zienswijze te geven op de voorgestelde wijzigingen van de GR Regio De Vallei.
5 21:10
Besluitvorming (blok 3)
Dit zijn voorstellen die (zonder commissiebehandeling) rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
5.1
Ontslaan en benoemen lid agendacommissie
5.2
Bestemmingsplan Kapweg IV partiele herziening buitengebied 2012, Kootwijkerbroek
6
Afscheid raadslid
7 21:15
Sluiting