link naar deze pagina

Commissie Grondgebied - 22 juni 2023

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:35
Voorzitter: De heer A. Flier
Toelichting: Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over de voorkeurslocatie AZC moet u zich vóór maandag 19 juni, 10.00 uur aanmelden bij griffie@barneveld.nl. Zie [hier](https://www.barneveld.nl/over-barneveld/asielzoekerscentrum-azc) voor meer informatie over de voorbereiding van de komst van een AZC.

1 19:30
Opening
2 19:30
Raadsagenda: locatie asielzoekerscentrum gemeente Barneveld
Voorstel om de Nijkerkerweg 132 aan te wijzen als de locatie voor de vestiging van een asielzoekerscentrum voor 300 asielzoekers voor de periode van 10 jaar.Uitgenodigd: burgemeester J. van der Tak
3 21:30
Hamerstukken
Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.
4.a
Raadsagenda: Verlenging Huisvestingsverordening gemeente Barneveld 2019
Op grond van de Huisvestingswet hebben huisvestingsverordeningen een maximale werkingsduur van vier jaar. Daarmee verloopt de Huisvestingsverordening Barneveld 2019 op 1 juli 2023. Bij een niet tijdige actualisatie leidt dit ertoe dat er geen gemeentelijke spelregels zijn op het gebied van woonruimteverdeling, urgentie en wijzigingen in de woonruimtevoorraad. Zeker in tijden van krapte op de woningmarkt wordt dat in de regio Foodvalley als ongewenst gezien. Om een goede regionale afstemming te bewerkstelligen en belanghebbenden te kunnen betrekken bij het actualiseren van de huisvestingsverordening is meer voorbereidingstijd nodig. Om in de tussenliggende periode toch sturing te kunnen blijven geven wordt voorgesteld om de huidige huisvestingsverordening te verlengen. Hierbij stelt de Huisvestingswet als enige eis dat schaarste moet worden aangetoond.
4.b
Raadsagenda: Bestemmingsplan “Thorbeckelaan IX, partiële herziening Barneveld-Noordwest” (in Barneveld)
De beoogde bouw van de tweede evenementenhal past niet binnen de vorm van het huidige bouwvlak. Om de bouw mogelijk te maken wordt het bouwvlak aangepast zodat er een tweede hal gerealiseerd kan worden. De zuidelijk gelegen gronden worden als parkeerterrein ingericht.
4.c
Raadsagenda: Bestemmingsplan Rubensstraat II (begraafplaats Diepenbosch in Voorthuizen)
De begraafplaats Diepenbosch aan de Rubensstraat 67 in Voorthuizen raakt aan het einde van de capaciteit. Om in de toekomst voldoende begraafcapaciteit te kunnen garanderen is een uitbreiding van de begraafplaats nodig. Om dit mogelijk te maken is een bestemmingsplanprocedure gestart
4.d
Raadsagenda: Ophoging grond t.b.v. de uitbreiding en renovatie begraafplaats Diepenbosch
Op 6 oktober 2021 heeft de raad besloten om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het project Diepenbosch. Met dit voorstel vragen wij in te stemmen met het ophogen van de grond t.b.v. de uitbreiding en renovatie van begraafplaats Diepenbosch. Voor de uitbreiding en renovatie moet vanaf augustus gestart worden met de ophoging van de uitbreiding. Na het inklinken kan in 2024 het inrichtingsplan worden uitgevoerd. Op die manier zijn nieuw uit te geven graven tijdig beschikbaar. Voor het ophogen van de grond is dekking in het uitvoeringsplan MIP 2023 dat is vastgesteld door de raad op 8 februari 2023.
5 21:30
Rondvraag
6 21:35
Sluiting