link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 21 juni 2023

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:25
Voorzitter: De heer H.K. Buitenhuis
Toelichting: Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie [www.barneveld.nl/raad](https://www.barneveld.nl/raad).
Algemene documenten:

1
Opening
2 19:30
Raadsagenda: Actualisatie Participatieverordening
De raad wordt voorgesteld de 'Participatieverordening gemeente Barneveld 2023' vast te stellen. Het doel hiervan is om de huidige verordening in lijn te brengen met de landelijke wetswijziging: uitvoeren Breed Offensief. Deze landelijke wetgeving beoogt om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden.

Uitgenodigd: Wethouder W. Oosterwijk
3 20:00
Raadsagenda: Bestemmingsplan Walhuisweg II (Kootwijkerbroek)
Het bestemmingsplan Walhuisweg II maakt de bouw van een nieuwe kerk aan de Walhuisweg in Kootwijkerbroek mogelijk. Tegen dit plan zijn enkele zienswijzen ingediend waaronder door de provincie Gelderland in verband met de molenbiotoop van de Puurveense Molen. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan, met enkele wijzigingen, wel vast te stellen en daarmee de bouw mogelijk te maken.

Uitgenodigd: indieners zienswijzen en wethouder B. Wijnne
pdf Raadsvoorstel 2732 Bp Walhuisweg II Kootwijkerbroek.pdf (99KB)
pdf Bijlage 1- Nota zienswijzen.pdf (1.2MB)
pdf Bijlage 2- Staat van wijzigingen.pdf (54KB)
pdf Walhuisweg II_Toelichting.pdf (12.7MB)
pdf Walhuisweg II_Toelichting_Bijlage 1 Aanmeldnotitie m.e.r.pdf (385KB)
pdf Walhuisweg II_Toelichting_Bijlage 2 Aanmeldnotitie m.e.r. besluit.pdf (1.2MB)
pdf Walhuisweg II_Toelichting_Bijlage 3 Aanvullend onderzoek steenuil en vleermuizen.pdf (1.6MB)
pdf Walhuisweg II_Toelichting_Bijlage 4 Bodemonderzoek.pdf (3.8MB)
pdf Walhuisweg II_Toelichting_Bijlage 5 Geuronderzoek.pdf (291KB)
pdf Walhuisweg II_Toelichting_Bijlage 6 Ladder voor duurzame verstedelijking.pdf (5MB)
pdf Walhuisweg II_Toelichting_Bijlage 7 Memo duurzaamheid.pdf (118KB)
pdf Walhuisweg II_Toelichting_Bijlage 8 Memo milieuzoneringen.pdf (2MB)
pdf Walhuisweg II_Toelichting_Bijlage 9 Nota zienswijzen.pdf (1.1MB)
pdf Walhuisweg II_Toelichting_Bijlage 10 Onderzoek molenbiotoop.pdf (1.2MB)
pdf Walhuisweg II_Toelichting_Bijlage 11 Onderzoek molenbiotoop aanvulling.pdf (785KB)
pdf Walhuisweg II_Toelichting_Bijlage 12 Onderzoek molenbiotoop aanvulling 2.pdf (144KB)
pdf Walhuisweg II_Toelichting_Bijlage 13 Participatieverslag.pdf (898KB)
pdf Walhuisweg II_Toelichting_Bijlage 14 Quick scan flora en fauna.pdf (2.2MB)
pdf Walhuisweg II_Toelichting_Bijlage 15 Rapportage stikstof.pdf (3.4MB)
pdf Walhuisweg II_Regels.pdf (2.8MB)
pdf Walhuisweg II_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2020).pdf (3MB)
pdf Walhuisweg II_Regels_Bijlage 2 Landschappelijke inpassing.pdf (3MB)
pdf Walhuisweg II_Verbeelding.pdf (470KB)
pdf Raadsbesluit 2732.pdf (94KB)
4 20:30
Raadsagenda: Bestemmingsplan Hulstweg III
Deze partiële herziening van het bestemmingsplan maakt het realiseren van een woongebouw met twee eenheden aan de Hulstweg in Kootwijkerbroek mogelijk. Het plangebied ligt in het buurtschap Essen. Tegen het plan zijn zienswijzen ingediend. 

Uitgenodigd: indieners zienswijzen en wethouder B. Wijnne
5 21:10
Pauze
6 21:20
Raadsagenda: Motie CDA inzake laagvliegroute Veluwe
Tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2023 heeft de fractie van het CDA, samen met de ChristenUnie, de VVD, Pro'98 en Burger Initiatief, een motie vreemd aan de agenda ingediend. De motie roept het college onder meer op om, samen met de andere gemeenten in de Regio Foodvalley, stelling te nemen tegen de beoogde aanvliegroute over de Veluwe. 


Bij de stemming over de agenda is besloten de motie eerst te bespreken in een commissievergadering, zodoende is de motie geagendeerd voor bespreking in deze commissie.


Uitgenodigd: Wethouder B. Wijnne
7 21:40
Raadsagenda: Integrale aanpak Hessenweg
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de integrale aanpak van de Hessenweg. De dekking voor deze aanpak is reeds aanwezig in het Uitvoeringsplan investeringen (MIP). De aanpak beoogt onder meer de aanleg van bermbeton, het verleggen van de bebouwde komgrens en levensduur verlengend onderhoud aan de rijbaan.


Uitgenodigd: Wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken
8 22:00
Vonnis Rechtbank inzake aanbesteding maaien gazons
Over het besluit van het college om het maaien van gazons en kruiden in te trekken en opnieuw in de markt te brengen is een kort geding aangespannen. Onlangs heeft de rechtbank hier een uitspraak over gedaan en de gemeente in het gelijk gesteld. Er zijn twee memo's met de raad gedeeld inzake dit Vonnis.
De eerste memo (B-3.6 op de lijst ingekomen stukken van 31-05-23) is geagendeerd op verzoek van het CDA. De fractie wil in gesprek over de vraag of de uitkomst van het kort geding wel zo positief is voor de gemeente en onze inwoners. Wat gaat dit verder betekenen en hoe gaan we in de toekomst om met het maaien?
De tweede memo (B-3.20 LIS 31-05-23) is geagendeerd op verzoek van de SGP. De SGP-fractie wil het onderwerp bespreken om duidelijkheid te krijgen over de gemaakte keuzes in deze aanbesteding.Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken
9
Hamerstukken
9.a
Raadsagenda: Vangnetuitkering BUIG 2022
De gemeente Barneveld heeft meerjarig een tekort op het BUIG-budget. We vragen een vangnetuitkering aan, zodat een deel van dit tekort over 2022 door het Rijk gecompenseerd wordt.
10 22:20
Rondvraag
11
Sluiting