link naar deze pagina

Politieke Avond - Sessie 2 (Restaurant) - 21 juni 2022

Locatie: Restaurant gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 19:45
Voorzitter: M.M. Tenhagen-Pelle
Toelichting: Oordeelsvormend / Bestemmingsplan Buitengebied
Bundel:
pdf Agendabundel (223.8MB)

1
Opening
2
Oordeelsvormend / Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2020"
Voorstel college:
Wij stellen u voor om de raadsbrief d.d. 14 juni 2022, het erratum bij de zienswijzennota/bijlage 6 en de aanpassing van de kaartbijlage zw114 mee te nemen in de besluitvorming over het bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”.
In dat verband vragen wij uw medewerking door:
\- technische vragen over deze raadsbrief graag \(tijdig\) schriftelijk in te dienen\. Deze worden vóór de oordeelsvormende sessie op 21 juni beantwoord;
\- eventuele beeldvormende vragen over deze raadsbrief en het erratum bij de zienswijzenota door te geven aan de griffie\.
Wij geven uw raad via de voorzitter de mogelijkheid om deze beeldvormende vragen nog aan het begin van de oordeelsvormende sessie te stellen en te (laten) beantwoorden. Omdat de beeldvorming over de andere voorliggende stukken is afgerond tijdens de beeldvormende sessie van 7 juni 2022, betreft dit enkel vragen over de raadsbrief en de aanpassingen in de zienswijzennota.
Op deze manier houden we de voortgang in het besluitvormingsproces en beschikt u ook over de volledige informatie.
Over dit voorstel is afstemming geweest met de griffier en het Presidium.
pdf Voorstel en besluit - Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020 (44KB)
pdf Bijlage 1 Planregels Buitengebied Berkelland 2020 (1.6MB)
pdf Bijlage 2 Plantoelichting Buitengebied Berkelland 2020 (2.6MB)
pdf Bijlage 3 Memo Hekkelman over stikstofregeling (251KB)
pdf Bijlage 4 Bijlage Aanvulling op memo Hekkelman (159KB)
pdf R_Bijlage 1 Indicatieve bedrijvenlijst functieverandering (63KB)
pdf R_Bijlage 2 Tabel toelaatbare nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven (185KB)
pdf R_Bijlage 3 Tabel toelaatbare hoofdfuncties via functieverandering (185KB)
pdf R_Bijlage 4 Staat van bedrijfsactiviteiten (1.1MB)
pdf R_Bijlage 5 Parkeernormen (138KB)
pdf R_Bijlage 6 Natuurtoestemmingen (534KB)
pdf R_Bijlage 7 Meerdere vbo met een woonfunctie (808KB)
pdf R_Bijlage 8 Maatregelenpakketten Plussenbeleid (3.3MB)
pdf T_Bijlage 1 Lijst van afkortingen en begrippen (9KB)
pdf T_Bijlage 2 Lijst van informatie (97KB)
pdf T_Bijlage 3 Ruimtelijk beleidskader (651KB)
pdf T_Bijlage 4 Bedrijven vermeld in het risico-register (49KB)
pdf T_Bijlage 5 Indicatieve bedrijvenlijst (193KB)
pdf T_Bijlage 6 Kadernota Achterhoekse erven veranderen (4.5MB)
pdf T_Bijlage 7 Plan MER inclusief bijlagen (10.9MB)
pdf T_Bijlage 8 Rapport externe veiligheid (30.4MB)
pdf T_Bijlage 9 Archeologische waarden- en verwachtingkaart (20.3MB)
pdf T_Bijlage 10 Monumentenlijst (276KB)
pdf T_Bijlage 11 Cultuurhistorische gebiedsbeschrijving (8.1MB)
pdf T_Bijlage 12 Cultuurhistorische waardenkaart (32.7MB)
pdf T_Bijlage 13 Kernkwaliteiten Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone (6.3MB)
pdf T_Bijlage 14 Het bestemmingsplan _Berkelland Buitengebied 2020_ en de GNN_GO (5.9MB)
pdf T_Bijlage 15 Plan van Aanpak bestemmingsplan _Buitengebied Berkelland 2016 (3.6MB)
pdf T_Bijlage 16 Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan _Buitengebied Berkelland 2016 (4.4MB)
pdf T_Bijlage 17 Aanvulling uitgangspuntennotitie bp _Bg Berkelland 2016 (176KB)
pdf T_Bijlage 18 Verslag vooroverleg vobpBB2020 (367KB)
pdf T_Bijlage 19 Inspraakverslag vobpBB2020 (2.5MB)
pdf T_Bijlage 20 Zienswijzennota (3MB)
pdf T_Bijlage 20 Zienswijzennota _kaartbijlagen ambtshalve (19.5MB)
pdf T_Bijlage 20 Zienswijzennota _kaartbijlagen nav zienswijzen (43MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-00 (legenda) (345KB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-01 (2.5MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-02 (1.9MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-03 (2.2MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-04 (3.4MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-05 (2.8MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-06 (2.9MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-07 (1.9MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-08 (3.5MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-09 (2.9MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-10 (2.4MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-11 (3.3MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-12 (2MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-13 (2MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-14 (1.9MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-15 (2.5MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-16 (1.3MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-17 (1.4MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-18 (1.2MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-19 (1.7MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-20 (archeologie) (9.2MB)
pdf Antwoord op agendavragen over Bestemmingsplan buitengebied (241KB)
pdf Antwoord op agendavragen - Bijlage 1 - Rubricering onderwerpen zienswijzen ontwerp-bp (127KB)
pdf 2022-06-14 Raadsbrief - Brief van college van BenW - Bestemmingsplan Buitengebied nav beeldvormende sessie (519KB)
pdf 2022-06-14 Raadsbrief - Bijlage 1 Aangepaste kaartbijlage zw114 (551KB)
pdf 2022-06-14 Raadsbrief - Bijlage 2 Erratum (157KB)
3
Sluiting