link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 juni 2022

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 21:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Bundel:
pdf Agendabundel (232.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenkwartier
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Toezeggingenlijst en stand van zaken aangenomen moties
8
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
9
Hamerstukken
9.a
Verantwoordingsrapportage sociaal domein 2021
9.b
Subsidieregeling Transformatiefonds Cultuur en Erfgoed 2022
9.c
Benoemen raads- en commissieleden in commissies, werkgroepen etc.
10
Stemmingen zonder debat
11
Stemmingen met debat
11.a
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2020"
pdf Dossier 3124 voorblad.pdf (19KB)
pdf Voorstel en besluit - Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020 GEAMENDEERD (45KB)
pdf Bijlage 1 Planregels Buitengebied Berkelland 2020 (1.6MB)
pdf Bijlage 2 Plantoelichting Buitengebied Berkelland 2020 (2.6MB)
pdf Bijlage 3 Memo Hekkelman over stikstofregeling (251KB)
pdf Bijlage 4 Bijlage Aanvulling op memo Hekkelman (159KB)
pdf R_Bijlage 1 Indicatieve bedrijvenlijst functieverandering (63KB)
pdf R_Bijlage 2 Tabel toelaatbare nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven (185KB)
pdf R_Bijlage 3 Tabel toelaatbare hoofdfuncties via functieverandering (185KB)
pdf R_Bijlage 4 Staat van bedrijfsactiviteiten (1.1MB)
pdf R_Bijlage 5 Parkeernormen (138KB)
pdf R_Bijlage 6 Natuurtoestemmingen (534KB)
pdf R_Bijlage 7 Meerdere vbo met een woonfunctie (808KB)
pdf R_Bijlage 8 Maatregelenpakketten Plussenbeleid (3.3MB)
pdf T_Bijlage 1 Lijst van afkortingen en begrippen (9KB)
pdf T_Bijlage 2 Lijst van informatie (97KB)
pdf T_Bijlage 3 Ruimtelijk beleidskader (651KB)
pdf T_Bijlage 4 Bedrijven vermeld in het risico-register (49KB)
pdf T_Bijlage 5 Indicatieve bedrijvenlijst (193KB)
pdf T_Bijlage 6 Kadernota Achterhoekse erven veranderen (4.5MB)
pdf T_Bijlage 7 Plan MER inclusief bijlagen (10.9MB)
pdf T_Bijlage 8 Rapport externe veiligheid (30.4MB)
pdf T_Bijlage 9 Archeologische waarden- en verwachtingkaart (20.3MB)
pdf T_Bijlage 10 Monumentenlijst (276KB)
pdf T_Bijlage 11 Cultuurhistorische gebiedsbeschrijving (8.1MB)
pdf T_Bijlage 12 Cultuurhistorische waardenkaart (32.7MB)
pdf T_Bijlage 13 Kernkwaliteiten Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone (6.3MB)
pdf T_Bijlage 14 Het bestemmingsplan _Berkelland Buitengebied 2020_ en de GNN_GO (5.9MB)
pdf T_Bijlage 15 Plan van Aanpak bestemmingsplan _Buitengebied Berkelland 2016 (3.6MB)
pdf T_Bijlage 16 Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan _Buitengebied Berkelland 2016 (4.4MB)
pdf T_Bijlage 17 Aanvulling uitgangspuntennotitie bp _Bg Berkelland 2016 (176KB)
pdf T_Bijlage 18 Verslag vooroverleg vobpBB2020 (367KB)
pdf T_Bijlage 19 Inspraakverslag vobpBB2020 (2.5MB)
pdf T_Bijlage 20 Zienswijzennota (2.9MB)
pdf T_Bijlage 20 Zienswijzennota _kaartbijlagen ambtshalve (19.5MB)
pdf T_Bijlage 20 Zienswijzennota _kaartbijlagen nav zienswijzen (43.1MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-00 (legenda) (345KB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-01 (2.5MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-02 (1.9MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-03 (2.2MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-04 (3.4MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-05 (2.8MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-06 (2.9MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-07 (1.9MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-08 (3.5MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-09 (2.9MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-10 (2.4MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-11 (3.3MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-12 (2MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-13 (2MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-14 (1.9MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-15 (2.5MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-16 (1.3MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-17 (1.4MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-18 (1.2MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-19 (1.7MB)
pdf Verbeelding (Buitengebied 2020_P200970)-Blad-20 (archeologie) (9.2MB)
pdf Antwoord op agendavragen over Bestemmingsplan buitengebied (241KB)
pdf Antwoord op agendavragen - Bijlage 1 - Rubricering onderwerpen zienswijzen ontwerp-bp (127KB)
pdf Aanvulling memo stikstofregeling (71KB)
11.b
Locatiekeuze Sporthal Ruurlo
11.c
Benoemen leden werkgeverscommissie
12
Motie vreemd aan de agenda
13
Sluiting