link naar deze pagina

Commissie Algemeen bestuurlijke aangelegenheden - 3 september 2019

Locatie: Burgemeester Quint zaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: Dhr. G.M.E. Gerards
Toelichting: Hierbij nodig ik u uit voor de
commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden in de Burgemeester Quintzaal van het bestuurscentrum. Aansluitend vergadert de commissie Ruimte & Techniek.
Parallel vergadert de
commissie Burgerzaken in de raadzaal van het bestuurscentrum. Aansluitend vergadert de commissie Middelen.

De stukken liggen ook ter inzage bij de griffie.
Bundel:
pdf Agendabundel (630KB)

1
Opening
19.00 uur
2.a
Vaststellen concept besluitenlijst ABA d.d. 11-6-2019
2.b
Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 30-5-2019 en 22-8-2019)
2.c
Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht
2.d
Terugkoppeling vanuit verbonden partijen
3
Beslissing op het bezwaarschrift tegen het besluit tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 waarin een parkeerverbod voor vrachtwagens is opgenomen; Gemeenteblad 2019/58
19.20 - 19.30 uur
Burg. Leers
Mw. Aarts
4
Gedragscode privacy en publicaties persoonsgegevens in het raadsinformatiesysteem en aanwijzen functionaris gegevensbescherming gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2019/38
19.30 - 20.00 uur
Burg. Leers
Dhr. Franssen

5
Sluiting
20.00 uur