link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Wnd. burgemeester G.B.M. Leers
Toelichting: Gemeenteblad 2019/45
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Brunssum, welke zal worden gehouden op dinsdag 21 mei 2019 om 19.00 uur in de Raadzaal van het Bestuurscentrum.

* De stukken liggen ter inzage bij de griffie
* Van deze vergadering worden video-opnames gemaakt die ook live worden uitgezonden.
Bundel:
pdf Agendabundel (176.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en presentie
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht burgers
4
Vragenuur raadsleden
5
Vaststellen besluitenlijst(en) raadsvergadering(en) d.d. 9-4-2019; Gemeenteblad 2019/37
6
Vaststellen A(kkoord)stukken
6.1
Veiligheidsregio Zl. Jaarstukken 2018 en begroting 2020; Gemeenteblad 2019/29
Burg. Leers
6.2
RUD Begroting 2020 en meerjarenperspectief 2020-2023; Gemeenteblad 2019/35
Burg. Leers
Nav de commissie ABA van 7 mei j.l. is een motie voorbereid.
6.3
Stadsregio Parkstad Begroting 2020, meerjarenperspectief 2020-2023 en jaarstukken 2018; Gemeenteblad 2019/36
Burg. Leers
6.4
Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen; Gemeenteblad 2019/19
Weth. Palmen
6.5
WSP 1-ste begrotingswijziging 2019; Gemeenteblad 2019/13
Weth. L 'Espoir
6.6
WSP jaarrekening 2018 en begroting 2020 en meerjarenraming; Gemeenteblad 2019/27
Weth. L'Espoir
6.7
WOZL 1-ste begrotingswijziging 2019; Gemeenteblad 2019/14
Weth. L 'Espoir

6.8
WOZL jaarrekening 2018 en begroting 2020 en meerjarenraming; Gemeenteblad 2019/26
Weth. L'Espoir
6.9
Omnibuzz Jaarstukken 2018, 1-ste begrotingswijziging 2019 en begroting 2020; Gemeenteblad 2019/31
Weth. L'Espoir
6.10
Regionale subsidie informele zorg; Gemeenteblad 2019/4
Weth. L 'Espoir


6.11
ISD BOL Jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 ev; Gemeenteblad 2019/23
Weth. Janssen
7
Motie Ontmoedigen ballon oplatingen (fractie PvdA)
Motie aangenomen
8
Motie Subsidie/lening voor monumenten binnen Brunssum (fractie CDA)
Motie aangehouden
9
1e Bestuursrapportage 2019 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2019/39
Weth. Houben
10
Toekomstscenario's bibliotheek Brunssum; Gemeenteblad 2019/24
Weth. De Rijck
11
Inlichtingen artikel 43 brieven
12
Bekrachtiging geheimhouding
Bekrachtiging/oplegging geheimhouding opgelegd aan/door de Gemeenteraad als bedoeld in artikel 25, 1e, 2e en 3e lid Gemeentewet:
Sinds de vorige raadsvergadering hebben het college van B&W, de Burgemeester noch een raadscommissie stukken aan de gemeenteraad overlegd waarop geheimhouding is opgelegd op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Bekrachtiging/oplegging van geheimhouding is op dit moment niet aan de orde. Mocht tot het moment van de raadsvergadering op 21 mei 2019 nog geheimhouding aan de gemeenteraad worden opgelegd, dan ontvangt u via ter inzage legging alsnog een raadsvoorstel voor de bekrachtiging van de geheimhouding.
13
Sluiting