link naar deze pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten - 19 mei 2022

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Mw. J.G. van der Krogt
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd, waarna de commissie vragen kan stellen. Aanmelden kan via griffie@voorschoten.nl.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Verordening tot vijfde wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015
Vorig jaar heeft de raad een besluit genomen over kostenbesparende maatregelen Wmo. Door het aanpassen van de Verordening Wmo worden deze maatregelen hierin ook verwerkt. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele procedurele en inhoudelijk verbeteringen door te voeren. De raad wordt gevraagd de Verordening tot vijfde wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015 vast te stellen.
5
Zienswijze begroting 2023 Hecht (voorheen RDOG Hollands Midden)
De gemeente Voorschoten neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Hecht (voorheen RDOG HM). Hecht heeft een concept programmabegroting 2023 opgesteld en deze voor een zienswijze van de gemeenteraden aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. Deze zienswijze zal worden betrokken bij de vaststelling van voornoemd stuk door het Algemeen Bestuur van Hecht op 30 juni 2022. De raad wordt gevraagd de zienswijze vast te stellen.
6
Zienswijze conceptbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Onze gemeente koopt de geïndiceerde jeugdhulp niet zelf in. Deze inkoop wordt uitgevoerd door de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Deze GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft als taak om namens de tien gemeenten van de jeugdhulpregio Haaglanden jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voorvloeiende uit de contracten te beheren. De betrokken raden moeten volgens de wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze op de ontwerp begroting van de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te geven. De raad wordt gevraagd de zienswijze vast te stellen.
7
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Bij dit agendapunt kan de commissie reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
8
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
9
Sluiting