link naar deze pagina

Besluitvormende vergadering - 7 juni 2022

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd:
Voorzitter: Sjraar Cox

01
Opening en vaststellen agenda
02
Inspreekrecht
03
Vaststellen besluitenlijsten 15 februari, 29 maart en 30 maart 2022
04
Benoemen voorzitter Rekenkamer
05
Vaststellen bestemmingsplan Langstraat 3 Mesch
06
Analyse Begrotingen GR-en 2023
07
GR Rd4 - Ontwerpbegroting 2023 geconsolideerd
08
GR BsGW - Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026
09
GR Gegevenshuis - Begroting 2023 /meerjarenraming 2023-2026
10
GR RUD Zuid Limburg
11
GR GGD Zuid Limburg - Begroting GGD Zuid Limburg 2023
12
GR Omnibuzz - Begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 e.v
13
GR Veiligheidsregio Zuid Limburg - Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg 2023 en Neld en Coördinatie Centrum 2023
14
Verordening afkoppeling hemelwater
15
Beleidsnota schuldhulpverlening
16
Beleidsplan Zicht op Thuis en toestemming centrumregeling Beschermd Thuis
17
Bestemmingsplan Heiweg 7 st. Geertruid
pdf 20220524 17 Voorblad BP Heiweg 7 St. Geertruid.docx (71KB)
pdf 20220524 17a RV BP Heiweg 7 st. Geertruid.docx (908KB)
pdf 20220524 17b Bijlage 01 BP Heiweg Uitspraak Raad van State november 2021.pdf (3.9MB)
pdf 20220524 17c Bijlage 02 BP Heiweg Verbeelding.pdf (395KB)
pdf 20220524 17d Bijlage 03 BP Heiweg Regels.pdf (424KB)
pdf 20220524 17e Bijlage 03.1 Bijlage 1bij regels.pdf (4.1MB)
pdf 20220524 17f Bijlage 03.2 Bijlage 2 bij regels.pdf (5.1MB)
pdf 20220524 17g Toelichting.pdf (1.3MB)
pdf 20220524 17h Bijlage 4.01Bijlage bij toelichting Situatie tekening oud en nieuw.pdf (1.6MB)
pdf 20220524 17i Bijlage 4.02 bij Toelichting Advies themagroep Vrijetijdseconomie.pdf (69KB)
pdf 20220524 17j Bijlage 4.03 bij Toelichting Vooronderzoek Bodemonderzoek.pdf (1.7MB)
pdf 20220524 17k Bijlage 4.04 bij Toelichting Verkennend Bodemonderzoek.pdf (6.6MB)
pdf 20220524 17l Bijlage 4.05 bij Toelichting Archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek.pdf (2.9MB)
pdf 20220524 17m Bijlage 4.06 bij Toelichting Landschappelijke inpassing.pdf (4.1MB)
pdf 20220524 17n Bijlage 4.07 bij Toelichting Advies Kwaliteitscommissie.pdf (108KB)
pdf 20220524 17o Bijlage 4.08 bij Toelichting Principeverzoek oktober 2016.pdf (15.1MB)
pdf 20220524 17p Bijlage 4.09 bij Toelichting Rapportage N-onderbouwing .pdf (899KB)
pdf 20220524 17q Bijlage 4.10 bij Toelichting Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen.pdf (236KB)
pdf 20220524 17r Bijlage 4.11 bij Toelichting Zienswijze reclamant 1 (geanonimiseerd).pdf (2.9MB)
pdf 20220524 17s Bijlage 4.12 bij Toelichting Zienswijze reclamant 2 (geanonimiseerd).pdf (5.7MB)
pdf Antwoord vraag voorbereidende raadsvergadering 17 mei 2022.docx (63KB)
pdf Aanvullend antwoord op vraag voorbereidende vergadering 17 mei 2022.docx (68KB)
pdf 20220607 17 RB Bestemmingsplan Heiweg 7 St. Geertruid.pdf (2.4MB)
18
Sluiting
19
Vragen en antwoorden schriftelijke ronde