link naar deze pagina

Raadsvergadering - 10 maart 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.F.A. van Diessen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 28-1-2016, 25-2-2016 en 29-2-2016
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
6
Benoemen commissielid
7
Toelaten en beëdigen raadslid tussentijdse vacature

8
Hamerstukken
9
1e begrotingswijziging 2016 naar aanleiding van amendementen en moties begroting 2016
10
1e wijziging Legesverordening 2016
11
Verordening geurhinder en veehouderij verkleining afstanden melkrundvee
12
Kadernota GGD 2016
13
Bespreekstukken
14
Discussienota Privatisering en een zoveel mogelijk gelijke behandeling van tennisverenigingen
15
Sluiting