link naar deze pagina

Raadsvergadering - 10 december 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. van Zomeren
Toelichting: Op 10 december vergadert de gemeenteraad over reguliere onderwerpen en wordt de begroting behandeld. De vergadering start om 16.00 uur. Om 18.00 uur wordt de vergadering geschorst en om 19.00 uur hervat met de behandeling van de begroting.

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 5 november 2015
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
6
HAMERSTUKKEN
6.a
Actualisatie gemeentelijk archeologiebeleid en archeologiebeleidskaart
7
BESPREEKSTUKKEN REGULIER
7.a
Herijking beleid- beheers notitie spelen 2016-2022
8
Verzoek aanpassen afstand geur melkrundvee, Elsendorpseweg 74
9
Oprichting werkbedrijf
10
4e financiële bijstelling 2015
11
Instellen vertrouwenscommissie en vaststellen verordening met benoemen van de commissieleden c.a.
12
Benoemen van twee raadsleden in de regiegroep gezamenlijke rekenkamercommissie
13
SCHORSING
13.a
Ingelast agendapunt : Peel 6.1
14
BESPREEKSTUKKEN BEGROTING
14.a
Programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 (zie behandelvoorstel)
15.a
Vaststellen verordening Onroerende-zaakbelastingen 2016
15.b
Vaststellen verordening Rioolheffing 2016
16
Vaststellen legesverordening
17
Vaststellen nota grondprijzen 2016
18
2e actualisatie bouwgrondexploitatie 2015
19
Toelaten beoogd raadslid dhr. Van Tienen in verband met het ontslag van mevr. Bevers- Van Vijfeijken
20
Sluiting