link naar deze pagina

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs - 9 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: W.M. Meulenmeesters

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 28-3-2019
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
Presentatie jeugdmonitor Gemert-Bakel door de GGD
6
GGD : vaststellen zienswijze op 2e begrotingswijziging 2019 en op concept programmabegroting GGD Brabant Zuidoost 2020
7
Senzer : vaststellen zienswijze m.b.t. concept ondernemersplan 2020 en meerjarenbegroting (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Steeghs)
8
GR Peelgemeenten : vaststellen zienswijze 2e begrotingswijziging 2019 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Steeghs)
9
Aanbevelingen Rekenkamercommissie m.b.t. onderzoek subsidiebeleid incl. presentatie vooraf (voorbereiden besluitvorming / raad)
De rekenkamercommissie geeft samen met het onderzoeksbureau de presentatie. De presentatie wordt na afloop toegevoegd aan ibabs daar u over alle inhoudelijke stukken al beschikt.
10
Sluiting