link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 december 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 11 november 2021 en kennisnemen van het verslag raadsvergadering 7 oktober 2021
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Termijnplanning
5.d
Lijst met toezeggingen raad
5.e
Voortgang moties raad
6
Vaststellen 2e actualisatie bouwgrondexploitatie 2021 (Hamerstuk - portefeuillehouder Claassen)
7
Vaststellen in exploitatie nemen plan Heerenbosch III (Hamerstuk - portefeuillehouder Claassen)
8
Vaststellen 2e bestuursrapportage 2021 en ontwerp 2e begrotingswijziging 2021 BSOB (Hamerstuk - portefeuillehouder Claassen)
9
Instemmen met toetreden Son en Breugel tot Gemeenschappelijke Regeling Blink (Hamerstuk - portefeuillehouder Claassen)
10
Vaststellen 1e wijziging APV 2020 (Hamerstuk - portefeuillehouder Van Veen)
11
Vaststellen RES 1.0 (Hamerstuk - portefeuillehouder Van Zeeland)
12
Vaststellen aanbevelingen rapport burgerpeiling Gemert-Bakel Gezamenlijke Rekenkamercommissie (Hamerstuk - Gemeenteraad)
13
Vaststellen regioplan Beschermd Wonen (Hamerstuk - portefeuillehouder Steeghs)
14
Benoemen en ontslag commissieleden (De raad / bij acclamatie)
15
Vaststellen 4e financiële rapportage 2021 (Bespreekstuk - portefeuillehouder Claassen)
16
Vaststellen belasting- en legesverordeningen 2022 (Bespreekstuk - portefeuillehouder Claassen)
17
Vaststellen nota reserves en voorzieningen 2021(Bespreekstuk - portefeuillehouder Claassen)
18
Vaststellen vestiging voorkeursrecht (Bespreekstuk - portefeuillehouder Claassen)
19
Vaststellen afwegingskader pilot tijdelijke huisvesting (Bespreekstuk - portefeuillehouder Claassen)
20
Vaststellen bouwstenen omgevingsvisie (Bespreekstuk - portefeuillehouder Van Zeeland)
21
Vaststellen paraplubestemmingsplan Buitengebied reparatie uitbreiding dierenverblijf Gemert- Bakel (Bespreekstuk - portefeuillehouder Van Zeeland)
22
Vaststellen uitgangspunten beleid tiny houses (Bespreekstuk - Initiatief Raadsvoorstel)
23
Motie Markt Ridderplein
24
Sluiting