link naar deze pagina

Raadsvergadering - 13 juli 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen
Toelichting:

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 1-6-2017
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
Aan de raadsagenda is op 6 juli aanvullend toegevoegd het raadsvoorstel tot benoemen van extern lid en voorzitter gezamenlijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek. De regiegroep rekenkamercommissie doet in casu de voordracht. Eventuele toelichting kan geboden worden door de raadsleden Mastenbroek of Vogels vanuit genoemde regiegroep.
De gemeenteraad van Laarbeek besloot op donderdag 6 juli reeds overeenkomstig de voordracht (hamerstuk) tot benoemen van de heer J. Verhoeven.
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Hamerstukken
7
Duurzaam meerjarig onderhoudsplan gebouwen 2018
8
BP de Leijgraaf, De Mortel
9
Toetsen van volksgezondheid bij procedures voor veehouderijen
10
Het splitsen van een woonboerderij aan de Boekelseweg 28-30 in Handel
11
BP partiële herz. Stedelijke gebieden, april 2017
pdf Adviesnota BP Stedelijke gebieden, april 2017.docx (463KB)
pdf Raadsbesluit BP Stedelijke gebieden, april 2017.doc (203KB)
pdf 20170606 Verslag technisch beraad.docx (337KB)
pdf Planregels ontwerp BP.doc (1.3MB)
pdf Plantoelichting ontwerp BP.doc (1.7MB)
pdf 1. Bijlage I Nota van zienswijzen.doc (1.3MB)
pdf 2. Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.doc (484KB)
pdf Inhoudsopgave bijlagen ontwerp BP.docx (237KB)
pdf bijlagen ontwerp BP Stedelijke gebieden, april 2017.docx (212KB)
pdf bijlagen ontwerp BP_ Soersel acheologisch onderzoek.pdf (121KB)
pdf bijlagen ontwerp BP_ Soersel bodem.pdf (774KB)
pdf bijlagen ontwerp BP_Archeologie.pdf (28KB)
pdf bijlagen ontwerp BP_Breuken.pdf (197KB)
pdf bijlagen ontwerp BP_EV 1.docx (630KB)
pdf bijlagen ontwerp BP_EV 3.pdf (4.4MB)
pdf bijlagen ontwerp BP_EV tabel bevindingen per BP.pdf (32KB)
pdf bijlagen ontwerp BP_EV_Inspectierapport EV-RO project.docx (593KB)
pdf bijlagen ontwerp BP_Soersel Beeldkwaliteitplan Soersel.pdf (2MB)
pdf bijlagen ontwerp BP_Soersel flora en fauna.pdf (304KB)
pdf bijlagen ontwerp BP_Soersel plankaart.pdf (244KB)
pdf bijlagen ontwerp BP_Soersel ROB.pdf (1.3MB)
pdf bijlagen ontwerp BP_Vooroverlegreacties.docx (466KB)
pdf bijlagen ontwerp BP_Watertaken.pdf (313KB)
pdf bijlagen ontwerp BP_Webwinkel.pdf (25KB)
pdf bijlagen ontwerp BP_Welstandsnota_bijlage bij de regels.pdf (2.2MB)
pdf Verbeelding ontwerp BP-1. Akkerroosstraat en Bergroosstraat Bakel.pdf (154KB)
pdf Verbeelding ontwerp BP-2. Antoniusstraat ongen. Milheeze.pdf (50KB)
pdf Verbeelding ontwerp BP-4. Soersel ongen. Bakel.pdf (90KB)
pdf Verbeelding ontwerp BP-5. Legenda.pdf (125KB)
pdf Zienswijze Bergroosstraat en Akkerroosstraat_RRP.pdf (1.1MB)
12
Bespreekstukken
13
Jaarrekening 2016
14
Bouwgrondexploitatie
15
Nota activering, waardering en afschrijving 2018
16
Financiële verordening
17
2e Financiële rapportage 2017
17.a
Amendementen
17.a.1
Amendement LR 2e financiële bijstelling en 3e begrotingswijziging 2017
18
Begrotingsnota 2018
Op verzoek van de commissie AZF is de meicirculaire verwerkt in de begrotingsnota.
Daarnaast heeft het college een aanpassing gedaan in het voorgestelde bedrag voor zwemmen (€ 180.000 in plaats van € 200.000).

ca 17.00 u Begrotingsnota 2018
Eerste termijn gemeenteraad: algemene beschouwing en inleiden eventuele moties
- CDA max 20 minuten
- LR max 15 minuten
- DP max 15 minuten
- D66 max 10 minuten
- OPA max 10 minuten
- PvdA max 10 minuten

ca 18.15 u SCHORSING: tbv collegereactie en tbv maaltijd

ca 19.15 u VOORTZETTEN VERGADERING
-Eerste termijn college: reactie op algemene beschouwingen, politiek-bestuurlijke vragen en eventuele moties
-Tweede termijn raad: formeel indienen eventuele moties en uitspreken gewenste (richting) begrotingsvoorstellen
-Tweede termijn college: ontraden / ondersteunen moties, reactie op gewenste (richting) begrotingsvoorstellen
-Derde termijn raad: debat raadsleden onderling en stemming over 1) raadsvoorstel begrotingsnota 2018 en 2) in stemming gebrachte moties
18.a
Amendementen
18.a.1
Amendement ozb inflatie schrappen CDA
18.a.2
Amendement Eendracht DP
18.a.4
Amendement voucher Huishoudelijke Ondersteuning 2018 PVDA
18.a.5
Amendement LR 2e financiële rapportage en 3e begrotingswijziging
18.b
Moties
18.b.1
Motie aanpak slechte fiets- wandelpaden CDA
18.b.2
Motie honden uitlaatstroken CDA
18.b.3
Motie mantelzorgondersteuning CDA
18.b.4
Motie ozb verlaging 5% CDA
18.b.5
Motie participatiefonds CDA
18.b.6
Motie ProDemos en Open dag CDA
18.b.7
Motie verkeersoverlast kern Bakel CDA
18.b.8
Motie verkeersveiligheid kernen Gemert en Bakel CDA
18.b.9
Motie extra budget voor kwaliteitsverbetering fietspaden LR
18.b.10
Motie toeristenbelasting LR
18.b.11
Motie zwembad LR
18.b.12
Motie herontwikkeling centrumgebied Bakel DP
18.b.13
Motie WMO inkomensgrens eigen bijdrage 2018 OPA PVDA
18.b.15
Motie onderzoek ontwikkelingsmogelijkheden recreatie en toerisme LR
18.b.16
Motie verduurzamen gemeentelijke gebouwen DP (was amendement)
19
Kasteel Gemert/ Wensen en bedenkingen concept ontwikkelperspectief
19.a
Amendementen
19.a.6
Amendement Kasteel LR
19.a.7
Amendement Kasteel D66
19.b
Motie
19.b.14
Motie Kasteel planpresentatie
20
3e kunstgrasveld HC Gemert
21
Oprichten innovatiehuis
22
BP Afwijken geurnorm Paradijs 14
23
BP Kruiseind
24
Sluiting