link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 juli 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Mondelinge vragen raadsleden
4
Vaststellen verslag en besluitenlijst van de openbare gemeenteraadsvergadering d.d. 31 mei 2018
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Hamerstukken
7
Vaststellen gezamenlijke aanbesteding accountant
8
Vaststellen Reglement van Orde, verordening op de raadscommissies, verordening rechtspositie
9
Vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2019 ODZOB
10
Vaststellen zienswijze ontwerpbegroting en concept ondernemingsplan 2019 Senzer / GR WADP
11
Vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2019 GR Peelgemeenten
12
Vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2019 VRBZO
13
Vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2019 BLINK
14
Vaststellen handhavingsjaarverslag 2017
15
Weigeren herziening bestemmingsplan buitengebied januari 2016, ruimte voor ruimte woning, Grotelseheide 1a, Bakel
16
Vaststellen bestemmingsplan Gemert-Bakel stedelijke gebieden, april 2018, m.b.t. een vijftal bouwplannen, namelijk: Helmondsestraat 48 Bakel, Kerksedriessen 3 Bakel, Leijen ongenumerd Gemert, Oudestraat 17 Gemert, en Raam ongenummerd Gemert
pdf Adviesnota raad.pdf (32KB)
pdf 1. Raadsbesluit.pdf (15KB)
pdf 2 Zienswijze.pdf (107KB)
pdf 2. Zienswijze aanvulling.pdf (359KB)
pdf 2. Bijlage I Nota van zienswijzen.pdf (8KB)
pdf 3. Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.pdf (8KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de planregels_lijst van bedrijven.pdf (95KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de planregels_Nota Parkeernormen.pdf (2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de planregels_Oudestraat 17-19 inrichtingsplan.pdf (909KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de planregels_welstandsnota.pdf (2.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de planregels_welstandszones.pdf (9.9MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Archeologie.pdf (28KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Breuken.pdf (197KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Helmondsestraat 48a_archeologisch bureau en booronderzoek.pdf (5.4MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Helmondsestraat 48a_ROB.pdf (2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Helmondsestraat 48a_verkennend bodemonderzoek MBS.pdf (3.1MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Kerksedriessen 3_akoestisch onderzoek.pdf (4.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Kerksedriessen 3_archeologisch onderzoek.pdf (12.6MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Kerksedriessen 3_ROB.pdf (1.4MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Kerksedriessen 3_selectiebesluit archeologisch onderzoek.pdf (198KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Kerksedriessen 3_verkennend bodemonderzoek.pdf (2.7MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Leije ongen_ROB.pdf (1MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Oudestraat 17_19_Regionale Agenda Wonen.pdf (1.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Oudestraat 17-19_Beleid ten aanzien van water.pdf (64KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Oudestraat 17-19_Bodemonderzoek.pdf (4.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Oudestraat 17-19_inrichtingsplan en stedenbouwkundig plan.pdf (909KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Oudestraat 17-19_ROB.pdf (3.5MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Oudestraat 17-19_verkennend bodemonderzoek.pdf (4.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Raam ongen_flora en fauna.pdf (993KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Raam ongen_proefsleuven.pdf (1.7MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Raam ongen_ROB.pdf (1.3MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Raam ongen_selectiebesluit.pdf (180KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Regionale agenda wonen.pdf (1.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Vooroverlegreactie provincie.pdf (68KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Vooroverlegreactie waterschap.pdf (54KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Water.pdf (64KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Watertaken.pdf (313KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Bijlage bij de plantoelichting_Webwinkel.pdf (25KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Overzicht bijlagen.pdf (7KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Planregels.pdf (291KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Plantoelichting.pdf (1.1MB)
pdf 4. Ontwerp BP_Planverbeelding_Helmondsestraat 48.pdf (119KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Planverbeelding_Kerksedriessen 3.pdf (114KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Planverbeelding_Legenda.pdf (118KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Planverbeelding_Leije ongen.pdf (48KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Planverbeelding_Oudestraat 17-19.pdf (84KB)
pdf 4. Ontwerp BP_Planverbeelding_Raam ongen.pdf (67KB)
pdf 5. Verslag technisch beraad.pdf (228KB)
pdf 20180315_RIN Stedelijk gebied april 2018.pdf (906KB)
17
Bespreekstukken
18
Vaststellen visie detailhandel
19
Vaststellen zienswijze Provinciaal InpassingsPlan N279
20
Vaststellen afsluiting bouwgrondexploitatie 2017 en eerste actualisatie 2018
21
Vaststellen jaarverslag, jaarrekening en accountantsverklaring 2017
22.a
Kadernota begrotingsvoorstellen 2019
22.b
schorsing (ca. 18.00 uur tot 19.00 uur)
22.c
Kadernota begrotingsvoorstellen 2019, voortgezette behandeling
23
Begrotingswijziging t.b.v. huisvesting De Pandelaar
24
Vaststellen bestemmingsplan buitengebied Gemert-Bakel 2017
pdf Adviesnota Vaststelling bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2017.docx (441KB)
pdf Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2017.docx (200KB)
pdf Bijlage 1. Overzicht zienswijzen (anoniem).xlsx (646KB)
pdf Bijlage 2. Bijlage I Nota van Zienswijzen anoniem.pdf (3.1MB)
pdf Bijlage 3. Bijlage II Nota van Ambtshalve aanpassingen.pdf (314KB)
pdf Bijlage 4. Bijlage III Nota Reactie op de aanbevelingen uit het PlanMER.pdf (118KB)
pdf Bijlage 5. Verslag technisch beraad.pdf (116KB)
pdf Bijlage 6. Beeldkwaliteitsplan Buitengebied.pdf (5MB)
pdf Bijlage 7. Beeldkwaliteitsplan Milheeze Noord.pdf (2.2MB)
pdf Bijlage 8. Beeldkwaliteitsplan Zand 9.pdf (52KB)
pdf Bijlage 9. Addendum Bijlage II Ambtshalve wijzigingen.pdf (72KB)
pdf Buitengebied Gemert-Bakel 2017_T+R met wijzigingen bijhouden.pdf (4.6MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied2017-ON01-1 NW.pdf (31.4MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied2017-ON01-2 NO.pdf (31.2MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied2017-ON01-3 MW.pdf (33.2MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied2017-ON01-4 MO.pdf (32MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied2017-ON01-5 ZW.pdf (23.7MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied2017-ON01-6 ZO.pdf (33.4MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied2017-ON01- geheel versie 2.pdf (35.2MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied2017-ON01-Legenda.pdf (591KB)
pdf 20180613 Inspreekreactie buurt inzake gebied muizenhol en omliggend gebied.docx (366KB)
pdf 20180613 Inspreekreactie mevr. Visscher inzake BP Buitengebied.docx (378KB)
pdf 20180627 RIN Uitspraak RvS inzake BP herz juli 2016 – Hilakker 1- 10 en 10a Bakel.docx (261KB)
pdf Addendum Bijlage I Nota van Zienswijzen.pdf (73KB)
pdf Verslag technisch beraad 12-06-2018.docx (322KB)
pdf Aanvullende memo naar aanleiding van de Commissie Ruimte 13-06-18.docx (821KB)
pdf 20180702 Reactie Zorgboog op vraag cie R&M 20180613.pdf (112KB)
pdf 20180704 Aanvulling raadsvoorstel BP Buitengebied 2017.docx (305KB)
pdf 20180705 Memo nav vragen door de SP inzake BP Buitengebied inzake Externe Veiligheid.docx (186KB)
pdf A2. 20180705 Amendement teeltondersteunende voorzieningen DP (aangenomen).doc (378KB)
pdf M1. 20180705 Motie Boerderijsplitsing DP (aangenomen).doc (280KB)
25
Toelaten en beëdigen raadslid vanwege tussentijdse vacature door ontslagnemen raadslid Manders
26
sluiting