link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 juli 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.G. Verkampen
Toelichting: De jaarstukken, de bouwgrondexploitatie en de begrotingsnota (agendapunt 12) worden als één samenhangend onderwerp aan de orde gesteld. De raadsleden worden uitgenodigd hun bijdrage en de beraadslaging daarop af te stemmen.
Het reglement van orde voor de gemeenteraad geeft met betrekking tot de begrotingsnota aan dat de spreekvolgorde, eventueel afwijkend van de door het lot bepaalde volgorde, is dat de grootste raadsfractie het eerste het woord voert en de kleinste raadsfractie als laatste. De vergaderorde is dan:
CDA : 20 minuten
Lokale Realisten : 15 minuten
Dorpspartij : 15 minuten
D66 : 10 minuten
OPA : 10 minuten
PvdA : 10 minuten

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 4 juni 2015
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
6
Hamerstukken
6.a
Ontslag viertal commissieleden
7
Rekenkamerfunctie
8
Bebouwde kom Gemert-Bakel
9
Verordening en beleidsplan Tegenprestatie naar vermogen
10
Stichting en samenwerking veiligheidshuis
11
Bespreekstukken
11.a
Bestemmingsplan Nazareth
12
Jaarstukken en begrotingsbehandeling
12.a
Jaarrekening 2014
12.b
Afsluiting bouwgrondexploitatie 2014 / 1e actualisatie bouwgrondexploitatie 2015
12.c
2e financiële bijstelling 2015
12.d
Begrotingsnota 2016
13
13e begrotingswijziging i.v.m. verhoging subsidieplafond
14
Budget Stichting Leergeld
15
Diverse bestemmingsplannen
15.a.1
Stedelijke gebieden
15.a.2
Milheesestraat 17, Milheeze
15.b
Buitengebied
15.c
Kalkhoven
15.d
Van Kessel Olie
16
Voorbereidingsbesluit Kuikenvlaas
17
Initiatiefvoorstel van alle fracties over speeltoestellen
18
Sluiting