link naar deze pagina

Raadsvergadering - 4 juni 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 30-1 / 19-3 / 16-4
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
Mededeling van de voorzitter dat van mevrouw De Ruiter-Van Hoof op 22 mei 2020 een brief is ontvangen waarin zij meldt per direct ontslag te nemen als wethouder van de gemeente Gemert-Bakel.
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen (Toezeggingen SD 15-5-2020 volgen)
6
Benoemen raadscommissieleden VVD en Sociaal Gemert-Bakel (bij acclamatie / hamerstuk - gemeenteraad)
7
BSOB vaststellen zienswijze m.b.t. concept begroting 2021 en zienswijze op 1e begrotingswijziging (Hamerstuk-Van Dijk)
8
VRBZO vaststellen zienswijze ontwerp begroting 2021 (Hamerstuk - Van Veen)
9
MRE vaststellen zienswijze m.b.t. concept programmabegroting 2021 incl. Brianport Development meerjarenfinanciering 2021-2024 (Hamerstuk-Van Veen)
10
Benoemen lid algemeen bestuur MRE (hamerstuk / bij acclamatie - wnd. portefeuillehouder Van Extel-Van Katwijk)
11
Voordracht lid Raad van Toezicht PlatOO (Hamerstuk - Steeghs)
12
GGD vaststellen zienswijze ontwerp begroting GGD 2021 en toestemming wijzigen GR GGD (Hamerstuk - Steeghs)
13
GR Peelgemeenten vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2021 (Hamerstuk - Steeghs)
14
Senzer vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 (Hamerstuk - Steeghs)
15
Vaststellen beleid tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten (Bespreekstuk- Van Dijk)
16
Vaststellen begrotingswijziging vanwege overdracht woonwagens (Bespreekstuk-Steeghs)
17
Vaststellen BP Hollevoort 3a in Bakel (Bespreekstuk- Van Extel- van Katwijk)
18
20200604 Motie's reactivering Luitenant-generaal De Best Kazerne
19
20200604 Motie doortrekken snelweg A77 naar A50-N279
20
Sluiting