link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 maart 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. van Zomeren

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 05-02-2015 en 05-03-2015
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst 21-01-2015 t/m 04-03-2015
6
Hamerstukken
7
VRBZO Herziening regionaal Risicoprofiel
8
Wijziging statuten stichting Platoo
9
Inbreiding Jenaplanschool De Pandelaar met 1 lokaal
10
Bestemmingsplan Weerijs
11
Bespreekstukken
12
Verhuizing bibliotheek naar De Eendracht
12.a
Extra budget t.b.v. verbouwing De Eendracht
12.b
UItstel subsidiekorting
13
Recratieve ontwikkeling landgoed Nederheide
14
Integrale handhavingsnota 2015-2018
15
VRBZO Toekomstvisie brandweerzorg, Dekkingsplan en 1e begrotingswijziging 2015
16
Startnotitie gebouwen
17
Dienstovereenkomst tijdelijke uitvoering taken decentralisaties door Helmond
18
Evaluatie horecabeleid
19
Sluiting