link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 juni 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. van Zomeren
Bundel:
pdf Agendabundel (78.3MB)

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening, vaststellen agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen notulen 25 maart 2014 en de besluitenlijst 15 mei 2014
5
Mededelingen
5.a
Postlijst 24-04 t/m 21-05
6
Hamerstukken
6.a
Vaststellen zienwijze GGD Ontwerpbegroting 2015
7
Vaststellen zienswijze SRE ontwerp programmabegroting 2015
8
Vaststellen tarieven hulp bij het huishouden
9
Vaststellen bestuurlijke vertegenwoordiging verbonden partijen
10
Vaststellen wijzigingsverordening op de raadscommissies
11
Delegatie raad aan college: aanwijzing exploitatiegebieden en vaststellen exploitatieopzet
12
Bespreekstukken
12.a
Vaststellen bestemmingsplan Resort Grotels Goed
13
Vaststellen zienswijze op VRBZO ontwerpbegroting 2015
14
Vaststellen verordening leerlingenvervoer
15
Principeverzoek kavelsplitsing Doonheide ongenummerd
16
Mestbewerking in Gemert-Bakel
17
Sluiting