link naar deze pagina

Raadsvergadering - 17 februari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
Een motie vreemd aan de orde van de dag (motie over een niet geagendeerd onderwerp) dient formeel ingediend te worden bij vaststellen agenda, opdat behandeling van deze motie een onderwerp op de agenda wordt. Het Reglement van Orde geeft aan dat een dergelijke motie in beginsel als laatste bespreekstuk wordt geagendeerd.
3
Vragenrecht raadsleden: gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen aan het college of de burgemeester
\- raadslid Van Loon verzoekt mondeling vragen te stellen over het samengaan van Omroep Centraal en Omroep Kontakt\.
\- raadslid Vogels verzoekt mondelinge vragen te kunnen stellen over fusie Omroep Centraal en Omroep Kontakt\.
\- raadslid Bankers verzoekt mondelinge vragen te kunnen stellen over\(her\)huisvesting OJC de Fuse
\- raadslid Van den Eventuin\-Boogaerts over vergisting
\- raadslid Vos over groennorm en locatie van Houtert te Gemert
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2021
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen - Verlengen termijn raadslid Vos en verlengen tijdelijk ontslag raadslid Hoevenaars (mededeling besluit burgemeester en besluit voorzitter centraalstembureau)
Mededeling van de voorzitter van het centraal stembureau (burgemeester) van zijn beslissing omtrent de door het raadslid Hoevenaars gevraagde verlenging van het aan hem eerder verleende tijdelijk ontslag als raadslid, alsmede de beslissing omtrent verlenging van het raadslidmaatschap van het tijdelijke raadslid Vos.
5.b
Postlijst
5.c
Termijnplanning
5.d
Lijst met toezeggingen
5.e
Voortgang moties
6
Vaststellen MRE ambitiedocument - Kaders samenwerkingsakkoord 2023-2026 (Hamerstuk - portefeuillehouder van Veen)
7
Vaststellen Kadernota 2023 BSOB (Hamerstuk - portefeuillehouder Claassen)
8
Vaststellen 1e herziening exploitatieplan Wolfsveld (Hamerstuk - portefeuillehouder Claassen)
9
Vaststellen BP partiele herz Stedelijke gebieden, okt 2021 ( Hamerstuk - portefeuillehouder van Zeeland)
pdf Adviesnota raad_ondertekend.docx (66KB)
pdf ondertekend_addendum stikstof en bouwvlak Boskant.docx (64KB)
pdf Bijlage 1. concept raadsbesluit.doc (51KB)
pdf Bijlage 2 : Bijlage I Nota van zienswijze.docx (26KB)
pdf Bijlage 2a Zienswijze Oude Rips.pdf (808KB)
pdf Bijlage 3: Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.docx (24KB)
pdf Bijlage 3a: Berekening in AERIUS-Calculator-samengevoegd.pdf (1.9MB)
pdf Bijlage 3b Groeskuilenstraat 83_Resultaten vervolgonderzoek.pdf (1.6MB)
pdf Bijlage 3c Groeskuilenstraat 83_ Aangepaste ROB.pdf (5.3MB)
pdf Planregels.doc (765KB)
pdf Bijlagen bij de planregels_gereedschapskist.pdf (58.7MB)
pdf Bijlagen bij de planregels_Oude Rips LIP.pdf (37.2MB)
pdf Bijlagen bij de planregels_parkeernota.pdf (6.8MB)
pdf Bijlagen bij de planregels_Sprenkstraat LIP.pdf (284KB)
pdf Bijlagen bij de planregels_welstandsnota.pdf (29.3MB)
pdf Plantoelichting.doc (4.2MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_B. vd Wildenberglaan 36 akoestiek.pdf (9.3MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_B. vd Wildenberglaan 36 bodem.pdf (8.8MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_B. vd Wildenberglaan 36 flora en fauna.pdf (5.7MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_B. vd Wildenberglaan 36 geur.pdf (448KB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_B. vd Wildenberglaan 36 ROB.pdf (7.1MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_B. vd Wildenberglaan 36 situatietekening.pdf (97KB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_B. vd Wildenberglaan 36 stikstof.pdf (1.9MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Boskant 41 - 43 ROB.pdf (9.7MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Groeskuilenstraat 83 bodem.pdf (6.6MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Groeskuilenstraat 83 flora en fauna.pdf (7.4MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Groeskuilenstraat 83 ROB.pdf (6.8MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Oude Rips LIP.pdf (37.2MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Oude Rips ong. akoestiek.pdf (43.5MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Oude Rips ong. berekening stikstof.pdf (14MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Oude Rips ong. bodem.pdf (53.7MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Oude Rips ong. flora en fauna.pdf (22.4MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Oude Rips ong. ROB.pdf (39.9MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Oude Rips ong. stappenplan GGD.pdf (2.9MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Pred. Swildensstraat ong. bodem.pdf (34.1MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Pred. Swildensstraat ong. flora en fauna.pdf (38.3MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Pred. Swildensstraat ong. opp. groennorm.pdf (5.9MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Pred. Swildensstraat ong. opp. waterberging.pdf (4.9MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Pred. Swildensstraat ong. ROB.pdf (31.7MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Pred. Swildensstraat ong. situatietekening.pdf (3.3MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Sprenkstraat - Hemelstraat ong. bodem.pdf (8.7MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Sprenkstraat - Hemelstraat ong. flora en fauna.pdf (9.2MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Sprenkstraat - Hemelstraat ong. industrielawaai.pdf (6.7MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Sprenkstraat - Hemelstraat ong. infiltratie.pdf (3.3MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Sprenkstraat - Hemelstraat ROB.pdf (11.3MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Stikstof 1.pdf (5.2MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Stikstof 2.pdf (1MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Stikstof 3.pdf (6.2MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_water.pdf (2MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_webwinkel.pdf (870KB)
pdf Planverbeelding-1. Boskant 41-43 Handel.pdf (394KB)
pdf Planverbeelding-2. Burgemeester van de Wildenberglaan 36 De Rips.pdf (409KB)
pdf Planverbeelding-3. Groeskuilenstraat 83 Gemert.pdf (413KB)
pdf Planverbeelding-5. Oude Rips ong. De Rips.pdf (430KB)
pdf Planverbeelding-6. Predikant Swildensstraat - Vicaris van der Asdonckstraat ong. Gemert.pdf (420KB)
pdf Planverbeelding-7. Sprenkstraat - Hemelstraat ong. De Mortel.pdf (417KB)
pdf Planverbeelding-Legenda.pdf (411KB)
pdf RIN BP Stedelijke gebieden oktober 2021.pdf (758KB)
pdf 20220126 Beantwoording Raadsvragen Sociaal Gemert-Bakel.docx (20KB)
pdf Bijlage 5: 20220111 Verslag Technisch beraad.odt (197KB)
10
Vaststellen 1e wijziging afstemmingsverordening Participatiewet Gemert-Bakel 2018 (Hamerstuk - portefeuillehouder Steeghs)
11
Vaststellen 1e begrotingswijziging GGD Brabant Zuid-Oost (Hamerstuk - portefeuillehouder Steeghs)
12
Verlengen ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Claassen (bij acclamatie - Gemeenteraad)
13
Vaststellen Bestemmingsplan en Exploitatieplan Doonheide II (Bespreekstuk - portefeuillehouder van Zeeland)
pdf 20220217 Raadsnota bestemmingsplan Doonheide II.pdf (459KB)
pdf Bijlage 1 20220217 Raadsbesluit Doonheide II.docx (33KB)
pdf Bijlage 2 20220217 Nota van Zienswijzen Doonheide II.docx (60KB)
pdf 20211209_Zienswijze 1 (geanonimiseerd).pdf (14.8MB)
pdf 20211216_Zienswijze 2 (geanonimiseerd).pdf (1.7MB)
pdf 20211216_Zienswijze 3 (geanonimiseerd).pdf (559KB)
pdf 20211220_Zienswijze 4 (geanonimiseerd).pdf (2.3MB)
pdf 20211221_Zienswijze 5 (geanonimiseerd).pdf (448KB)
pdf 20211223_Zienswijze 6 (geanonimiseerd).pdf (1.8MB)
pdf 20211228_Zienswijze 7 (geanonimiseerd).pdf (4.3MB)
pdf 20211229_Zienswijze 8 (geanonimiseerd) (1).pdf (2.1MB)
pdf Bijlage 3 20220217 Nota Ambtshalve aanpassingen Doonheide II.docx (42KB)
pdf Doonheide II Gemert_vastgesteld_Bijlage toelichting 1 tm 15.pdf (47.6MB)
pdf Doonheide II Gemert_vastgesteld_Bijlage toelichting 16 tm 37.pdf (34.4MB)
pdf Doonheide II Gemert_vastgesteld_Regels en Verbeelding.pdf (26.2MB)
pdf Doonheide II Gemert_vastgesteld_Toelichting.pdf (12.3MB)
pdf EP Doonheide vaststellingsversie 2.1 11 feb 2022 schoon.pdf (1.5MB)
pdf Bijlage 1 - Kaart exploitatieplangebied.pdf (315KB)
pdf Bijlage 2 - Kaart bestemmingsplan.pdf (548KB)
pdf Bijlage 3 - Eigendommenkaart.pdf (131KB)
pdf Bijlage 4 - Ruimtegebruikskaart.pdf (410KB)
pdf Bijlage 5 - Kaart deelgebieden.pdf (326KB)
pdf Bijlage 6 - Kaart woningbouwcategorieën.pdf (409KB)
pdf Bijlage 7 - Kaart uitgiftecategorieën.pdf (421KB)
pdf Bijlage 8 - Kaart fasering gronduitgifte.pdf (333KB)
pdf Bijlage 9 - Kaart bestaande situatie.pdf (2.6MB)
pdf Bijlage 10 - Verwervingskaart.pdf (391KB)
pdf Bijlage 11- Invulling Regeling plankosten exploitatieplan.pdf (302KB)
pdf Bijlage 12 - Kwaliteitsomschrijving.pdf (8.5MB)
pdf Bijlage 13.1 - Detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet.pdf (131KB)
pdf Bijlage 13.2 - Civieltechnische kostenraming.pdf (1.7MB)
pdf Bijlage 13.3 - Raadsbesluit parameters grondexploitatie.pdf (279KB)
pdf Bijlage 13.4 - Onderzoek verkeersgeneratie Doonheide-Noord II.pdf (1.4MB)
pdf Bijlage 14 - Detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieplan.pdf (96KB)
pdf Bijlage 15 - Overzicht ruimtegebruik per eigendom.pdf (110KB)
pdf Bijlage 16 - Taxatierapport inbrengwaarden.pdf (27.6MB)
pdf Bijlage 17 - Planschaderisicoanalyse.pdf (7.5MB)
pdf Bijlage 18 - Jaarschijvenoverzicht exploitatieopzet.pdf (160KB)
pdf Bijlage 19 - Overzicht macroaftopping.pdf (156KB)
pdf Bijlage 20 - Overzicht gewogen eenheden uitgeefbaar gebied.pdf (155KB)
pdf Bijlage 21 - Overzicht gewogen eenheden per eigendom.pdf (161KB)
pdf Bijlage 22.1 - Nota Grondprijzen 2021.pdf (842KB)
pdf Bijlage 22.2 - Advies grondwaardes Stec Groep.pdf (7.1MB)
pdf Bijlage 23 - Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom.pdf (243KB)
pdf 20220208 Verslag Technisch Beraad Doonheide II def.docx (24KB)
pdf 202202010 Beantwoording vragen vanuit de commissie Ruimte def.pdf (49KB)
pdf 20220217 Amendement SG-B Bestemmingsplan Doonheide II.docx (52KB)
14
Vaststellen 2e begrotingswijziging en krediet vanwege dakrenovatie sporthal Molenbroek (Bespreekstuk - portefeuillehouder Steeghs)
15
Instellen Jongerenraad ( Bespreekstuk - portefeuillehouder Van Veen)
16
Vaststellen Toegankelijkheid toiletten (Bespreekstuk - portefeuillehouder Van Veen)
17
Vaststellen nota grondprijzen 2022 (Bespreekstuk - portefeuillehouder Claassen)
18
Vaststellen visie detailhandel (Bespreekstuk - portefeuillehouder Claassen)
19
Vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied herz januari 2021, plan Hollevoort 1 (Bespreekstuk - portefeuillehouder van Zeeland)
pdf Adviesnota BP Buitengebied herz jan 2021, plan Hollevoort.docx (117KB)
pdf Raadsbesluit BP Buitengebied herz jan 2021, plan Hollevoort.docx (51KB)
pdf Bijlage 1 Gemert-Bakel Buitengebied, herz jan 2021_ontwerp_1_Bijlagen.pdf (19.6MB)
pdf Bijlage 1 Gemert-Bakel Buitengebied, herz jan 2021_ontwerp_1_Regels.pdf (325KB)
pdf Bijlage 1 Gemert-Bakel buitengebied, herz jan 2021_ontwerp_1_toelichting.pdf (3.2MB)
pdf Bijlage 1 verbeelding legenda.pdf (413KB)
pdf Bijlage 1 verbeelding.pdf (413KB)
pdf bijlage 2 Zienswijze 1 bij Hollevoort 1 (geanonimiseerd).pdf (1.5MB)
pdf Bijlage 2 Zienswijze 2.1 bij Hollevoort 1 (proforma) (geanonimiseerd).pdf (1.1MB)
pdf Bijlage 2 Zienswijze 2.2 bij Hollevoort 1 (geanonimiseerd).pdf (2.6MB)
pdf Bijlage 2 Zienswijze 3 bij Hollevoort 1 (geanonimiseerd).pdf (2.8MB)
pdf Bijlage 2 Zienswijze 4 bij Hollevoort 1 (geanonimiseerd).pdf (3.5MB)
pdf Bijlage 2 Zienswijze 5 bij Hollevoort 1 (geanonimiseerd).pdf (291KB)
pdf Bijlage 2 zienswijze 6 bij Hollevoort (geanonimiseerd).pdf (193KB)
pdf Bijlage 3 Bijlage I Nota van Zienswijzen bp Buitengebied herz januari 2021.docx (781KB)
pdf Bijlage 4 Toelichting uniek concept.docx (391KB)
overig Bijlage 5 bijlage bij toezegging 2 en 3 A1.PDF (151KB)
overig Bijlage 5 bijlage bij toezegging 2 en 3 A-resultaten.PDF (50KB)
overig Bijlage 5 bijlage bij toezegging 2 en 3 B1.PDF (163KB)
overig Bijlage 5 bijlage bij toezegging 2 en 3 B2.PDF (3.8MB)
overig Bijlage 5 bijlage bij toezegging 2 en 3 B-resultaten.PDF (51KB)
pdf Bijlage 5 bijlage bij toezegging 2 en 3 metingHollevoort-Bakel.pdf (3KB)
pdf Bijlage 5 memo beantwoording toezeggingen.pdf (436KB)
pdf Bijlage 6 Overzicht beantwoording raadsvragen.docx (114KB)
pdf 20220204 Inlichtingen Sociaal Gemert-Bakel mediation traject Hollevoort Bakel.docx (37KB)
pdf Verslag omgevingsdialoog 21012022 def (geanonimiseerd).pdf (620KB)
pdf Verslag omgevingsdialoog 28012022 def (geanonimiseerd).pdf (505KB)
pdf 20220217 Amendement CDA Hollevoort 1 BP buitengebied 2.0.docx (425KB)
20
Vaststellen 4e begrotingswijziging vanwege aanvullend budget voor Corona Noodfonds (Bespreekstuk - portefeuillehouder Claassen)
21
Sluiting