link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 juli 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen verslag en besluitenlijst van de gemeenteraadsvergaderingen 7-6-2021 en 10-6-2021
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Termijnplanning
5.d
Lijst met toezeggingen
5.e
Voortgang moties
6
Aanwijzen plaatsvervangend lid AB MRE (Hamerstuk/portefeuillehouder Claassen)
7
Verlengen overeenkomst "Accountantscontrole boekjaar 2019 ev" (Hamerstuk/portefeuillehouder Claassen)
8
Vaststellen zienswijze ontwerp begroting GR-BLINK (Hamerstuk/portefeuillehouder Claassen)
9
Vaststellen bouwgrondexploitatie 2020 (Hamerstuk/portefeuillehouder Claassen)
10
Vaststellen jaarrekening 2020 (Hamerstuk/portefeuillehouder Claassen)
11
Vaststellen begrotingswijzigingen n.a.v. 2e financiële rapportage 2021 (Hamerstuk/portefeuillehouder Claassen )
12
Vaststellen nota bodembeheer 2021, bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemert-Bakel incl. PFAS (Hamerstuk /portefeuillehouder van Zeeland)
13
Vaststellen bestemmingsplan Stedelijke gebieden, april 2019 (Hamerstuk/portefeuillehouder van Zeeland)
pdf Adviesnota BP stedelijk gebied apr 2019 AANGEVULD MET ADDENDUM.docx.docx (66KB)
pdf Raadsbesluit BP Stedelijk gebieden, april 2019 AANGEVULD MET ADDENDUM.doc (48KB)
pdf Verslag technisch beraad 11 juni 2019_Totaal.pdf (777KB)
pdf Bijlage 1 ambtshalve aanpassingen AANGEVULD MET ADDENDUM.doc (52KB)
pdf Bijlage 2 bijlage bij de planregels ontwerp BP_Nota Parkeernormen (geanonimiseerd).pdf (796KB)
pdf Bijlage 2 bijlage bij de planregels ontwerp BP_Nota Parkeernormen.pdf (2MB)
pdf Bijlage 2 bijlage bij de planregels ontwerp BP_Lijst van bedrijfsactiviteiten.pdf (95KB)
pdf Bijlage 2 bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Breuken.pdf (199KB)
pdf Bijlage 2 bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_Bodemonderzoek.pdf (1.8MB)
pdf Bijlage 2 bijlage bij de planregels ontwerp BP_Welstandsnota.pdf (2.2MB)
pdf Bijlage 2 bijlage bij de planregels ontwerp BP_Welstandszones.pdf (9.9MB)
pdf Bijlage 2 bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Archeologie.pdf (32KB)
pdf Bijlage 2 bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Aerius-berekening verkeer.pdf (414KB)
pdf Bijlage 2 bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_Quickscan FF.pdf (1.2MB)
pdf Bijlage 2 bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_ROB.pdf (1.9MB)
pdf Bijlage 2 bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Selectiebesluit archeologie.pdf (199KB)
pdf Bijlage 2 Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Water update Smartpark.pdf (7.6MB)
pdf Bijlage 2 Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Vooroverleg waterschap_anoniem.pdf (397KB)
pdf Bijlage 2 Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Vooroverlegreactie provincie_anoniem.pdf (74KB)
pdf Bijlage 2 Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Watertaken.pdf (318KB)
pdf Bijlage 2 Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Webwinkel.pdf (30KB)
pdf Bijlage 2 Bijlage Ontwerp BP_inhoudsopgave bijlagen.pdf (188KB)
pdf Bijlage 2 Ontwerp BP_planregels.pdf (908KB)
pdf Bijlage 2 Ontwerp BP_plantoelichting (1).pdf (1.2MB)
pdf Bijlage 2 Ontwerp BP_verbeelding.pdf (524KB)
pdf Bijlage 3 Aerius berekening stikstofdepositie.pdf (2.6MB)
pdf Bijlage 3 Legenda verbeelding.pdf (401KB)
pdf Bijlage 3 ruimtelijke onderbouwing.pdf (18.5MB)
pdf Bijlage 3 verbeelding.pdf (391KB)
pdf 20210701 Vragen M. Bakers inzake agendapunt 13 BP stedelijk gebied, april 2019 - activiteiten aan de Leije ong..docx (17KB)
14
Vaststellen bestemmingsplan Herontwikkeling Fitland (Hamerstuk/portefeuillehouder van Zeeland)
15
Vaststellen haalbaarheidsonderzoek Centrumplan Milheeze (Hamerstuk/portefeuillehouder van Zeeland)
16
Vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Senzer / GR-WADP (Hamerstuk/portefeuillehouder Steeghs)
17
Benoemen raadscommissielid Dorpspartij (bij acclamatie/ raad)
18
Vaststellen bestemmingsplan Witrijt (Bespreekstuk/portefeuillehouder van Zeeland)
pdf Adviesnota BP water- en ontgrondingsvergunning Witrijt tbv uitbreiding Bakelse Plassen.docx (54KB)
pdf 1. Raadsbesluit BP water- en ontgrondingsvergunning Witrijt tbv uitbreiding Bakelse Plassen.docx (28KB)
pdf 2a Bijlage I Nota van Zienswijze Witrijt.docx (2.9MB)
pdf 2b Bijlage bij Nota van zienswijzen BAKP03-3-6015A Witrijt - definitie insteek-zandwinning rev A.pdf (1.2MB)
pdf 3a. Zienswijze reclamant 1.pdf (76KB)
pdf 3b. zienswijze reclamant 2.pdf (132KB)
pdf 3c. zienswijze reclamant 3.pdf (87KB)
pdf 3d. Zienswijze reclamant 4.pdf (897KB)
pdf 3e. zienswijze reclamant 5.pdf (912KB)
pdf 3f. Zienswijze reclamant 6.pdf (620KB)
pdf 3g. Zienswijze reclamant 7.pdf (1.2MB)
pdf 3h. zienswijze reclamant 8.pdf (888KB)
pdf 3i. zienswijze reclamant 9.pdf (267KB)
pdf 3j. zienswijze reclamant 10.pdf (78KB)
pdf 4a Toelichting bestemmingsplan Witrijt.pdf (3.1MB)
pdf 4b Regels bestemmingsplan Witrijt.pdf (237KB)
pdf 4c. Verbeelding bestemmingsplan Witrijt.pdf (669KB)
pdf 4d. 01 - globaal eindplan Witrijt.pdf (4.9MB)
pdf 4d. 02 - beplantings- en beheerplan Witrijt.pdf (7.3MB)
pdf 4d. 03 - schetsontwerp dassencompensatieplan.pdf (1.7MB)
pdf 4d. 04 - beplantings- en beheerplan dassencompensatieplan.pdf (5.5MB)
pdf 4d. 05 - overzicht grondwallen (4).pdf (455KB)
pdf 4d. 06 - handreiking kwaliteitsverbetering van het landschap.pdf (213KB)
pdf 4d. 07 - beeldkwaliteitsplan Buitengebied.pdf (5MB)
pdf 4d. 08 - nota parkeernormen Gemert-Bakel 2017.pdf (2MB)
pdf 4e. 01 - project-MER.pdf (6.1MB)
pdf 4e. 02 - geohydrologisch effectenonderzoek.pdf (16.9MB)
pdf 4e. 03 - geotechnisch advies.pdf (5.3MB)
pdf 4e. 04 - stikstoftoets.pdf (7.9MB)
pdf 4e. 05 - akoestisch onderzoek.pdf (64.9MB)
pdf 4e. 06 - luchtkwaliteitsonderzoek.pdf (14.6MB)
pdf 4e. 07 - trillingonderzoek.pdf (4.6MB)
pdf 4e. 08 - gezondheidsonderzoek.pdf (4.9MB)
pdf 4e. 09 - verkennend (water)bodemonderzoek.pdf (15.9MB)
pdf 4e. 10 - archeologisch bureauonderzoek.pdf (2.6MB)
pdf 4e. 11 - archeologisch verkennend booronderzoek.pdf (2.9MB)
pdf 4e. 12 - archeologisch vooronderzoek (booronderzoek).pdf (5MB)
pdf 4e. 13 - archeologisch proefsleuvenonderzoek.pdf (14MB)
pdf 4e. 14 - advies archeologie provincie Noord-Brabant.pdf (361KB)
pdf 4e. 15 - advies archeologie ODZOB.pdf (400KB)
pdf 4e. 16 - vooronderzoek conventionele explosieven.pdf (32.9MB)
pdf 4e. 17 - voortoets Natura 2000.pdf (8.3MB)
pdf 4e. 18 - verkennend flora- en faunaonderzoek.pdf (1.5MB)
pdf 4e. 19 - verkennend flora- en faunaonderzoek transporttracé.pdf (1.6MB)
pdf 4e. 20 - compensatieplan das.pdf (5.1MB)
pdf 4e. 21 - risico-inventarisatie externe veiligheid.pdf (971KB)
pdf 20210615 Presentatie Bestemmingsplan Witrijt.pptx (5.6MB)
pdf 20210708 Vragen Sociaal Gemert-Bakel inzake BP Witrijt.docx (45KB)
pdf 20210706 Beantwoording van de vragen van Sociaal Gemert-Bakel.pdf (252KB)
pdf 20210706 Bijlage 1 antwoorden SG-B Globaal eindplan Witrijt.pdf (5.3MB)
pdf 20210708 Motie Eindplan Witrijt Dorpspartij (ingediend - niet in stemming gebracht na toezegging college).docx (41KB)
19
Vaststellen herbestemming kasteel van Gemert (Bespreekstuk/portefeuillehouder Claassen)
pdf Adviesnota vaststellen geherdefinieerde kaders voor de herbestemming van Kasteel Gemert.docx (62KB)
pdf Bijlage 1 Kasteel Besluitvorming Programma van Eisen Ruimte kasteel Gemert.docx (1.3MB)
pdf Bijlage 2 Kasteel besluitvorming Erfgoedkader Adviesgroep Erfgoed.docx (36KB)
pdf Bijlage 3 Kasteel besluitvorming Advies RCE.pdf (181KB)
pdf Bijlage 4 Kasteel besluitvorming Advies Monumentencommissie.pdf (773KB)
pdf Bijlage 5 Kasteel besluitvorming advies Provincie.pdf (1.8MB)
pdf Bijlage 6 Kasteel bestuurlijke besluitvorming brief BL Huisvesting reactie op geherdefinieerde kaders.pdf (724KB)
pdf Bijlage 7 Kasteel besluitvorming brief gemeente concept-reactie op reactie BL Huisvesting aangepast.docx (88KB)
pdf Bijlage 8 Kasteel bestuurlijke besluitvorming rapport Herontwikkeling Ommuurde tuin.pdf (11.7MB)
pdf Bijlage 9 Kasteel besluitvorming rapport tuinhistorisch onderzoek en waardestelling van de parkaanleg.pdf (33.9MB)
pdf Bijlage 10 Raadsbesluit vaststellen geherdefinieerde kaders herbestemming kasteel Gemert.docx (29KB)
pdf 20210622 kasteel besluitvorming brief expositieruimte brainportpaviljoen (additioneel raadsstuk).pdf (142KB)
pdf 20210708 Amendement nr. 1 bouwen indien noodzaak aangetoond ommuurdetuin VVD Vogels D66 (verworpen).docx (35KB)
pdf 20210708 Amendement nr. 2 bouwen indien noodzaak aangetoond bomencarre VVD Vogels D66 (verworpen).docx (35KB)
pdf 20210708 Amendement nr. 3 Bouwhoogte ommuurde tuin bij Kasteel Fractie Vogels (verworpen).doc (76KB)
pdf 20210708 Amendement nr. 4 niet bouwen in De Haag tenzij Fractie Vogels (verworpen).doc (77KB)
pdf 20210708 Amendement nr. 5 De Haag ontzien Dorpspartij (verworpen).docx (34KB)
pdf 20210708 Amendement nr. 6 ondergronds parkeren tenzij Fractie Vogels (verworpen).doc (68KB)
pdf 1. 20210708 Motie Kasteeltuin CDA (aangenomen).docx (116KB)
pdf 2. 20210708 Motie Kasteelontwikkeling DP (gewijzigd aangenomen).docx (47KB)
pdf 20210629 Antwoord op vraag VVD overeenkomst.docx (19KB)
pdf 20210706 Vroomans verzoek opheffen geheimhouding.docx (25KB)
20
Vaststellen kadernota 2022 (Bespreekstuk/portefeuillehouder Claassen)
20.a
Moties
21
Sluiting