link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 april 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
De voorzitter heeft via de griffie de volgende verzoeken ontvangen om het college mondelinge vragen te stellen.
\- raadslid Vogels: vraag over handhaven overlast kasteelgracht in relatie tot aanvangen van sloopwerkzaamheden kasteel zonder exploitatieovereenkomst en zonder verkeersbesluiten\.
\- raadslid Janszen: zorgen over effecten voor onze inwoners van aanleg rondweg Boekel en rondweg Volkel en de rol van het provinciebestuur daarbij\.
\- raadslid Van Kessel: vraag over verbeteren \(digitale\) bereikbaarheid en toegankelijkheid gemeente\, met name via uitbreiden faciliteiten gemeentelijke website\.
4
Vaststellen uitgebreid verslag gemeenteraadsvergadering 18-3-2021 en besluitenlijsten raadsvergaderingen 12-11-2020, 28-1-2021 en 18-3-2021
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Termijnplanning
5.d
Lijst met toezeggingen
5.e
Voortgang moties
6
Vaststellen eerste financiële rapportage 2021 (Hamerstuk - portefeuillehouder Claassen)
7
Verlenen krediet renovatie 2 kunstgras hockeyvelden (Hamerstuk - portefeuillehouder Steeghs)
8
Beëdigen voorzitter gezamenlijke Rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek (Beëdigen - gemeenteraad)
9
Benoemen raadscommissieleden
10
Vaststellen Locatie en scenario MFA Bakel (Bespreken - portefeuillehouder Claassen)
11
Vaststellen koersdocument omgevingsvisie (Bespreken - portefeuillehouder Van Zeeland)
12
Vaststellen handleiding boerderijsplitsing (Bespreken - portefeuillehouder Van Zeeland)
13
Kennisnemen van Kadernota GGD (Hamerstuk - portefeuillehouder Steeghs)
14
Motie : Bezwaarschriften WOZ-waarde (Bespreken - Fractie CDA)
15
Motie : Vrijstellingsnorm giften bijstandsgerechtigden (Bespreken - Fractie Sociaal Gemert-Bakel)
16
Motie: Knelpunten reconstructie N272
17
Motie: Versterken participatie minima
18
Sluiting