link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 4-7-219
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
In de vergadering van de raadscommissie F&B op 10 september is de heer Vogels toegezegd dat hij schriftelijk reactie ontvangt op door hem gestelde vragen mbt uitzonderingen woningbouw. Deze toezegging is het college op vrijdag 20 september nagekomen. Zie bijlage.
6
Ontslag commissielid CDA (Hamerstuk / griffie)
7
Aansluiten gemeente Gemert-Bakel bij Global Goals Campagne (Hamerstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
8
Visie Detailhandel (Hamerstuk / portefeuillehouder Van Dijk)
9
Inhoudelijke beslissing op aanvraag geitenhouderij Muizenhol 1 Bakel (Hamerstuk / portefeuillehouder Van Extel - Van Katwijk)
10
Benoemen lid Rekenkamercommissie (Bespreekstuk / griffie)
11
3e financiële rapportage (Bespreekstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
12
Instemmen met uitzonderingen woningbouwprogramma 2019 (Bespreekstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
13
Zienswijze begroting GR Werkbedrijf Atlant De Peel (Senzer) (Bespreekstuk / portefeuillehouder Steeghs)
14
Sluiting