link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 mei 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Opening en vaststellen van de agenda
2
Vragenrecht raadsleden
3
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 27 maart 2018 en kennisnemen van de verslagen van 15, 27 en 29 maart 2018.
4
Ingekomen stukken
4.a
Mededelingen
Aanwijzen door de voorzitter van drie raadsleden tot commissies van stemopneming, met het oog op de agendapunten benoemen wethouders en benoemen raadsleden.
4.b
Postlijst
4.c
Lijst met toezeggingen
5
Bespreekstukken
6
Coalitieakkoord 2018-2022
Toelichting vanuit de coalitiepartijen, kennis nemen door de gemeenteraad, en desgewenst reageren op het akkoord.
7
Benoemen wethouders
7.a
Benoemen wethouders, bepalen aantal wethouders en tijdsbestedingsnorm
7.b
Kennisnemen van kandidaatstelling en voorstel tot benoemen
7.c
Rapportage ad hoc commissie onderzoek benoembaarheid wethouders
De voorzitter van de raad heeft een drietal raadsleden aangewezen in een ad-hoc commissie uit de gemeenteraad belast met het onderzoek van de geloofsbrieven c.q. de vereisten voor benoembaarheid van de wethouderkandidaten. De voorzitter van deze commissie brengt aan de raad verslag uit van de bevindingen m.b.t. de benoembaarheid.
7.d
Benoeming (stemmen met stembriefjes)
Over de benoeming van personen besluit de raad via stemmen. In geval van benoemen tot wethouderschap is dit geen hoofdelijke stemming maar een geheime stemming waarbij ieder raadslid zijn stem uitbrengt via een stembriefje. De uitslag van deze stemmingen wordt door de raad vastgesteld via een uit de raad gevormde ad-hoc commissie van stemopneming, bestaande uit drie raadsleden en ondersteund door de griffier.
7.e
Aanvaarden van benoeming tot wethouder en beëdiging
De benoemde wethouders dienen binnen 10 dagen aan te geven of de benoeming wordt aangenomen. Voorgesteld wordt dit staande deze raadsvergadering te doen. Aansluitend leggen de benoemde wethouders de eed of belofte af opdat met de werkzaamheden als wethouder een aanvang gemaakt kan worden.
8
Toelaten en beëdigen raadsleden in vacatures ontstaan door wethouderbenoemingen
Doordat naar verwachting vier raadsleden tot wethouder worden benoemd, ontstaan vier tussentijdse vacatures in de gemeenteraad. In deze vacatures kan worden voorzien door de tussentijds benoemde vier raadsleden toe te laten en te beëdigen. Het betreft:
H.J.M. de Haas
H.A.J. van Kessel
F.T.J.H. Verhees
J.M. Dam-Coppens
8.a
Rapportage ad hoc commissie geloofsbrieven raadsleden
8.b
Toelating, aanvaarding en beëdigen raadsleden
9
Diverse benoemingen
De raad benoemt de leden van zijn raadscommissies, de voorzitters van de raadscommissies, wijst desgewenst de waarnemend voorzitter van de raad aan, benoemd de leden van de werkgeverscommissie en wijst de leden aan in de Regiegroep gezamenlijke Rekenkamercommissie, in het Platform Integriteit, Peelgemeenten en de MRE raadstafel 21.
10
Sluiting