link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 november 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. van Zomeren

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 1 oktober 2015
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Aanbieden begroting 2016
6
Hamerstukken
6.a
Vaststellen verordening en convenant rekenkamerfunctie
7
Opening exploitatie Middengebied Soersel en goedkeuring 17e begrotingswijziging
8
Bespreekstukken
8.a
Vaststellen aanbevelingen sturing verbonden partijen en kennisnemen van de stand van zaken
9
Vaststellen wijziging verordening starterslening 2015
10
Verlenen mandaat verkopen incourant gedeelte bedrijfskavel
11
Sluiting