link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 april 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen
Toelichting: Openbare raadsvergadering met maatregelen vanwege coronavirus.
De raadszetels worden minimaal bezet. Wethouders zijn niet aanwezig. Pers wordt toegelaten en publiek wordt geweerd. Uitzending radio/tv/internet wordt live verzorgd door lokale omroep. Minimale ambtelijke ondersteuning.

Alleen hamerstukken
Voorgesteld wordt uitsluitend die raadsvoorstellen te agenderen en te behandelen waarop uw raad naar verwachting bij hamerslag tot besluitvorming komt.

1
Opening en vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 30-1-2020 en 19-3-2020
3
Ingekomen stukken
3.a
Mededelingen
De voorzitter van uw raad deelt mede dat hij van het raadslid Giebels op 20 februari persoonlijk aangereikt kreeg de brief waarmee het raadslid Giebels zijn ontslag aankondigt.
3.b
Postlijst
3.c
Lijst met toezeggingen
3.d
Termijnplanning gemeenteraad
4
Onderzoek geloofsbrief D.W.M. Diesveld en beëdiging
De raad laat de geloofsbrief van een raadslid dat in een tussentijdse vacature benoemd is, in dit geval Deirdre Diesveld in de vacature Henk Giebels, onderzoeken door een ad-hoc commissie. De commissie wordt gevormd uit het midden van de gemeenteraad. Deze commissie belast met onderzoek geloofsbrief Diesveld bestaat uit de leden: Van den Eventuin, De Haas en Van Kessel. Een van de leden van de onderzoekscommissie rapporteert aan de raad de bevindingen van het verrichte onderzoek. Indien geen bezwaren zijn gevonden m.b.t. het raadslidmaatschap en dit aan de raad is gerapporteerd, gaat de voorzitter van de raad over tot beëdigen van het raadslid Diesveld. Zij heeft aangegeven de verklaring en belofte te willen afleggen (bijgevoegd).
5
1e financiële rapportage (Hamerstuk)
6
Onderzoeksplan doelmatigheid art 213a (Hamerstuk)
7
Vaststellen BP de Mortel- Zuidrand (Hamerstuk)
pdf Adviesnota BP Mortel Zuidrand.docx (67KB)
pdf Raadsbesluit BP Mortel Zuidrand.docx (36KB)
pdf BIJLAGE I NOTA VAN ZIENSWIJZEN.docx (38KB)
pdf BIJLAGE II NOTA VAN AMBTSHALVE WIJZIGINGEN.doc (1.4MB)
pdf Bijlagen bij de regels_Bijlage 1 Inrichtingsprincipes groene ruimte.pdf (699KB)
pdf Bijlagen bij de regels_Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten.pdf (88KB)
pdf Bijlagen bij de regels_Bijlage 3 Handreiking kwaliteitsverbetering van het landschap GB.pdf (166KB)
pdf Bijlagen bij de regels_Bijlage 4 Beeldkwaliteitsplan Buitengebied.pdf (5MB)
pdf Bijlagen bij de regels_Bijlage 5 Nota Parkeernormen Gemert-Bakel 2017.pdf (2MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 1 Stedebouwkundig ontwerp.pdf (1.3MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 2 Beeldkwaliteitplan.pdf (5.2MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek.pdf (24.7MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 4 Verkennend bodemonderzoek Leeuwerikweg ong.pdf (2.1MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 5 Akoestisch onderzoek.pdf (6MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 6 Akoestisch onderzoek industrielawaai.pdf (1.9MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 7 Hydrologisch onderzoek.pdf (21.3MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 8 Ecologisch onderzoek.pdf (2.7MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 9 Voortoets stikstofdepositie.pdf (1.1MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 10 Archeologisch onderzoek.pdf (4MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 11 Onderbouwing uitbreiding Bakelseweg 9.pdf (4.6MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 12 Reactie Provincie.pdf (64KB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 13 Reactie Waterschap.pdf (86KB)
pdf t en r_BP Zuidrand Mortel_ontwerp_23 september 2019.pdf (2.4MB)
pdf v_BP Zuidrand Mortel_ontwerp_12 september 2019.pdf (255KB)
pdf Zienswijze ARAG inzake Leeuwerikweg scan anonieme versie.pdf (2.9MB)
pdf Zienswijze AROM inzake Leeuweriksweg scan anonieme versie.pdf (22.9MB)
pdf schriftelijke inbreng vanuit raadsfracties BP Mortel Zuidrand.docx (23KB)
pdf collegereactie op inbreng fracties BP De Mortel Zuidrand.docx (29KB)
pdf 20200408 Inspreekreactie Zuidrand De Mortel_AROM.pdf (122KB)
8
Beheerplan sportparken 2020-2023 (Hamerstuk)
9
Zienswijze op kadernota BSOB (Hamerstuk)
10
Benoemen raadscommissielid CDA Gemert-Bakel
11
Sluiting