link naar deze pagina

Raadsvergadering - 11 december 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. van Zomeren
Bundel:
pdf Agendabundel (34.2MB)

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vastellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 6-11-2014
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
6
Bespreekstukken begroting
6.a
Programmabegroting in samenhang met collegeprogramma
7
Vaststellen belastingverordering
8
Nota grondprijzen 2015
9
Nota risicomanagement
10
Hamerstukken
10.a
Vaststellen bestemmingsplan Wolfsveld verbod mestverwerking
11
Verordening participatiewet
12
Aanpassing verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs
13
2e actualisatie bouwgrondexploitatie 2014
14
3e financiële rapportage 2014
15
Bespreekstukken Regulier
15.a
Verordening WMO
16
Beleidskader Sociaal Domein
17
Gemeenschappelijke regeling Metropool Regio Eindhoven
18
Aanbesteding accountant
19
Sluiting