link naar deze pagina

Raadsvergadering - 14 juli 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.F.A. van Diessen
Toelichting: Het aanvangstijdstip is naar 19.00 uur gezet ipv 20.00 uur

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 31 mei 2016
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
Beëdiging lid rekenkamercommissie - Dhr. Lommers
5.b
Postlijst
6
HAMERSTUKKEN
7
Zienswijze VRBZO
8
Aanpassing legesverordening t.b.v. aanleg glasvezel
9
Vaststellen BP Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, april 2016
10
Recreatiepark Elsendorp 2016
11
Gemert-Bakel Stedelijke gebieden , herziening locatie Vicaris van der Asdonkstraat
pdf Adviesnota herz. locatie Vicaris van der Asdonkstraat.docx (482KB)
pdf Raadsbesluit BP vicaris van der Asdonckstraat.doc (198KB)
pdf Verslag technisch beraad.pdf (13KB)
pdf Informatienota voor de raad.pdf (14.9MB)
pdf Ambtshalve aanpassingen.doc (357KB)
pdf Plantoelichting.pdf (1.1MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Akoestisch onderzoek.pdf (1.8MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Archeologie.pdf (6.8MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Beleid ten aanzien van water.pdf (64KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Bodemonderzoek.pdf (4MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Diverse algemeen.pdf (7.1MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Inmeting kabel, drainage en riool.pdf (141KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Inventarisatie te behouden bomen.pdf (433KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Memo Arcadis ten aanzien van scenario's invulling wateropgave.pdf (443KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Notitie Flora- en faunatoets.pdf (3.5MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Rapportage Hemelwaterriolering Gemert noord.pdf (8.5MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Verkeersonderzoek.pdf (551KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Vooroverlegreacties.pdf (110KB)
pdf Planregels.docx (723KB)
pdf Planverbeelding.pdf (425KB)
pdf Nota van zienswijzen_VERVANGEN.doc (585KB)
pdf Zienswijze bewoners St. Annastraat en Sleutelbosch.pdf (2MB)
pdf Zienswijze JHM van der steen namens bewoners Vic. vd. Asdonckstraat.pdf (1011KB)
pdf Zienswijze JWC van Thiel en HFM van Thiel_brief.pdf (1.7MB)
pdf Zienswijze JWC van Thiel en HFM van Thiel_FAX.pdf (1.6MB)
pdf Zienswijze Vennootschap Fitland.pdf (3.1MB)
12
Raadsvoorstellen Bruggen
13
Onderhoud Ecologische Verbindingszones 2016 (incl. waterkaart)
14
Plan van aanpak woonwagenlocaties/ behandeld als bespreekstuk
Het integraal plan van aanpak is per abuis niet geplaatst bij de stukken voor de commissie op 23-6-2016, maar heeft wel ter inzage gelegen in de visiekamer.
15
Gemeenschappelijke Regeling van de GGD Brabant-Zuidoost
16
Afstemmingsverordening
17
BESPREEKSTUKKEN
18
Begrotingsnota 2017
19
Jaarrekening 2015
20
2e financiële rapportage 2016
21
Nota reserves en voorzieningen
22
Bouwgrondexploitatie
23
Financiële aspecten verkoop Nazareth
24
BP Reijseweg 35 / van de agenda gehaald
25
BP Doonheide ongenummerd (2 kavels)/ van de agenda gehaald
26
Conceptbegroting GR BLINK 2017-2020 en wijziging begroting 2016
27
Zienswijze begroting werkbedrijf
28
Vaststellen Bomenbeleid
29
Kadernota sport
30
Sluiting