link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 november 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Be├źdigen voorzitter gezamenlijke rekenkamercommissie
4
Vragenrecht raadsleden
5
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 5 oktober 2017
6
Ingekomen stukken
6.a
Mededelingen
6.b
Postlijst
6.c
Lijst met toezeggingen
7
Hamerstukken
8
Rekenkamercommissie- Rapport inhuur van handhavers (BOA's)
9
Integrale Strategie Ruimte MRE
10
BP Buitengebied jan 2017, Daalhorst 38
11
Bespreekstukken (begrotingsvoorstel c.a. : zie behandelvoorstel)
12
Stemming moties en amendementen (agendapunt na de vergadering toegevoegd)
12.a
Amendementen (aangekondigd)
12.b
Vaststellen Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2012
12.c
Vaststellen Bouwgrondexploitatie 2e actualisatie 2017
12.d
Vaststellen Belastingverordeningen 2018
- Onroerende zaakbelasting 2018
- Hondenbelasting 2018
- Rioolheffing 2018
- Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2018
- Legesverordening 2018 incl. tarieventabel 2018 en ROEB-lijst 2018
12.e
Moties (aangekondigd)
13
Eigen bijdrage WMO
14
Motie vreemd aan de orde: Fliere
15
Sluiting