link naar deze pagina

Raadsvergadering - 31 mei 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.F.A. van Diessen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 21 april 2016
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
6
Hamerstukken
7
Wijziging GR omgevingsdienst Zuidoost Brabant 2015
8
Onttrekken aan de openbaarheid Peelse Loopweg
9
Zienswijze begroting GGD
10
Bespreekstukken
11
Zienswijze begroting 2017 MRE en begrotingswijziging Brainport
12
Klooster Nazareth nav uitspraak Raad van State
13
BP Reijseweg 35, De Mortel
14
Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2016
15
De Bunker/ LEV groep (nav motie De Bunker 10/12/15)
16
Woonvisie
17
Verordening cliëntenparticipatie participatiewet
18
Sluiting