link naar deze pagina

Commissie - 20 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:45
Voorzitter: H.J. Mateman
Toelichting: De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het raadhuis, Dorpsstraat 1 te Heerde.
Kijkt en luistert u mee met de vergadering?
De vergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet onder het kopje 'Agenda'. U vindt op de dag van de vergadering de video onder het kopje ‘Uitzending’ hieronder. Vanaf 19:30 uur kunt u de video starten. Het is ook mogelijk om uitzendingen van raads- en commissievergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

1 19:30
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
2.a
Oplegnotitie hamerstukken
3
Lijst met aandachtspunten, toezeggingenlijst, moties en bestuursagenda
4
Nieuws uit de Regio
De raadsrapporteurs en de collegeleden worden in de gelegenheid gesteld om de commissieleden kort te informeren over actuele ontwikkelingen bij samenwerkingsverbanden waarbij de gemeente is aangesloten.
5
Financiële stukken Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
6
Begroting 2023 Regio Stedendriehoek en jaarstukken 2021
7
Zienswijze gemeente Heerde Jaarstukken 2021 Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O
8
Zienswijze kadernota BVO 2023 - 2026
9
Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (Vervoerscentrale Stedendriehoek/PlusOV)
10 19:45
Financiële stukken Omgevingsdienst Noord-Veluwe
11 20:15
Zienswijzenprocedure Jaarrekening 2021 en MJB 2023 – 2026 Lucrato
12 20:45
Lokaal uitnodigingskader zon en wind
12.a 21:15
Pauze
13 21:25
Kaderdocument Sociaal Domein 2022-2027 gemeente Heerde
14 22:05
Memo ARI 2022-45 Investeringskrediet Hof van Cramer en nieuwbouw IKC De Lichtbron
15
Afsprakenlijst commissievergadering 16 mei 2022
16 22:35
Rondvraag
17 22:40
Sluiting