link naar deze pagina

Raad - 15 juni 2020

Locatie: Zie uitnodiging onder agendapunt 1
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: J. Koops

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Verslag raadsvergadering 20 april 2020
4
Spreekrecht publieke tribune
5
A Financiële stukken Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
6
A Jaarstukken 2019 en conceptprogrammabegroting 2021 GGD NOG
7
A Zienswijzenbrief over GR Lucrato Jaarrekening 2019 en MJB 2021-2024
8
A Begroting 2021 Regio Stedendriehoek
9
A 2e wijziging Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit
10
A Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (Vervoerscentrale Stedendriehoek/PlusOV)
11
A Financiële stukken Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)
12
A Zienswijze gemeente Heerde Jaarstukken 2019 Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O
13
A Kadernota 2021 – 2024 BVO H2O
14
A Eerste wijziging legesverordening gemeente Heerde
15
B Invulling functie griffie
16
B Tarieven begraafplaatsen gemeente Heerde
17
Ingekomen stukken en mededelingen
18
Actualium
19
Sluiting