link naar deze pagina

Raad - 30 mei 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: J.W. Wiggers

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Benoeming commissieleden gemeenteraad 2022
4
B Invulling functie griffier
5
B Afgeven definitieve verklaring van geen bedenkingen voor afwijken van het bestemmingsplan MSV-NOV
6
A Bekrachtiging geheimhouding ENSIA verantwoording
7
A Conceptprogrammabegroting 2023 GGD NOG
8
A Vaststellen eerste wijziging Maatregelverordening
9
A Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Wilgenweg 3
10
A Vaststelling bestemmingsplan Stationsstraat 9-11
11
Ingekomen stukken en mededelingen ter kennisname
11.A
Ter afdoening in handen van het college stellen
11.B
Ter kennisname: Vermelding memo’s actieve raadsinformatie
2022-42 ENSIA verantwoording over het jaar 2021
2022-43 Voortgang noodopvang
2022-44 Verstrekking Eenmalige energietoeslag 2022
2022-45 Investeringskrediet Hof van Cramer en nieuwbouw IKC De Lichtbron
2022-46 Onderwijs aan Oekraïense Kinderen (OOK) Gemeente Heerde stand van zaken
2022-47 Evaluatie en verlenging inzet huishoudcoach
2022-48 Raadsinformatie M2A project Q1 2022
2022-49 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2021
2022-50 Tussentijdse evaluatie participatieplatform samenwerkenaanheerde.nl
12
Actualium
13
Sluiting