link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 november 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
pdf 02 Agenda.pdf (29KB)
2.a
Mondelinge vraag over Van der Valk
De CDA fractie dient een verzoek in om een mondelinge vraag te stellen aan het college over Van der Valk. Gelet op de actualiteit is dit agendapunt toegevoegd. De raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast.
De VVD heeft eveneens vragen naar aanleiding van het krantenbericht over Van der Valk in de LC van 4 november jl.
3
Begroting 2018
Woordvoering in volgorde van grootte fracties.
1e termijn = reactie op de Begroting 2018, indienen moties/amendementen;
Reactie college
2e termijn = raadsdebat/slotpleidooi eventueel handhaven/intrekken moties/amendementen;
Besluitvorming, eventueel stemverklaring
4
Bestedingsplannen reserves en voorzieningen 2018-2021
5
Sluiting