link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 maart 2015

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Toelichting: Leerlingenraad en leerlingen uit groep 7/8 van de Jozefschool zijn aanwezig.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Mondelinge vragen
4
Verslag van de openbare raadsvergadering van 16 februari 2015
Status: concept
5
Lijst ingekomen stukken
6
Verzoeken om interpellatie ex artikel 40 en inlichtingen ex artikel 43 Reglement van Orde
7
Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; Veilig Thuis in Fryslân
Bespreekstuk
Motie van GB Heerenveen toegevoegd.
8
Bestemmingsplan Sinnebuorren Akkrum
Hamerstuk.
9
Beeldkwaliteitsplan herontwikkeling Akkrum Sinnebuorren
Hamerstuk.
10
Begroting 2015 OG Primus
Hamerstuk
11
Nieuwe indeling en opzet van de perspectiefnota, begroting, jaarrekening, bestuursrapportage en Verzamelbesluiten
Hamerstuk
12
Initiatief Zethoven Bouwgroep BV voor de bouw van twee woningen in Oranjewoud
Bespreekstuk.
13
Bestemmingsplan De Greiden
Bespreekstuk.
Raadsvoorstel en reactienota zijn aangepast; betreft toezegging ROM 09-03-2015
Amendement D66 toegevoegd.
14
Sluiting