link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 september 2020

Locatie: Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1 Heerenveen
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: R. van der Woude
Toelichting: De burgemeester was geen voorzitter van deze raadsvergadering omdat hij namens het college woordvoerder is over het Financieel herstelplan.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Financieel herstelplan
2.1
Amendement - Financieel herstelplan - Raadsbreed
*Dictum:*
Besluit:
Het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:

Beslispunt 2 te wijzigen in:
2. De cijfers van het meerjarenperspectief in opdracht van de raad te laten valideren.
Beslispunt 4 toe te voegen:
4\. In opdracht en onder begeleiding van de raad een onderzoek te doen; in de raad van 5 oktober een besluit te nemen over de onderzoeksopdracht\.
2.2
Amendement - Tekortkoming begrotingssystematiek - GBH
*dictum*:

Beslispunt 3
Het college de opdracht te geven met een nader voorstel te komen over de voorbereiding van de begroting 2021
aan te vullen met de tekst waarbij scenario’s aan de raad worden voorgelegd.
2.3
Amendement - Voorleggen nieuwe investeringsagenda - SP
*dictum*:

Besluit:
Beslispunt 3
Het college de opdracht te geven met een nader voorstel te komen over de voorbereiding van de begroting 2021
aan te vullen met de tekst waarbij een nieuwe investeringsagenda wordt voorgelegd
2.4
Motie - finansjeel herstelplan - FNP
*dictum*:

Ropt it kolleezje op:

1. Der by it opstellen fan foarstellen foar de begrutting foar 2021 en foarstellen foar efentuele oanpassingen fan de ynfestearingsaginda en perspektyfnota, foar te soargjen dat ynwenners fan de gemeente dy’t in ynkommen ha dat lyk is of leger is dan 120% fan it wettelik sosjaal minium net finansjeel de dupe wurre fan de fouten yn de administraasje.
3
Sluiting