link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 september 2020

Locatie: Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1 Heerenveen
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Toelichting: Dit was de reguliere raadsvergadering.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de agenda.
3
Mondelinge vragen
4
Besluitenlijst van 2 juli 2020
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de besluitenlijst van 2 juli 2020.
5
Lijst ingekomen stukken 13-06 t/m 21-08-2020
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.
6
Voortgang thematisch raadsakkoord
De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.
7
Verklaring van geen bedenkingen Kromhoutsreed 6 Jubbega
Hamerstuk
8
Skoatterwâld- beeldkwaliteitsplan Het Paviljoen
Hamerstuk
9
Start centrumvisies Akkrum en Jubbega
Hamerstuk
10
Parkeren - parkeernormennota en mobiliteitsfonds
Hamerstuk
11
Jaarrekening 2019 Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis
Hamerstuk
12
Investeren in vitale kernen, buitengebied en ondernemerschap in corona periode
Hamerstuk
13
Lichtbeleid 2020-2024
Hamerstuk
14
Monitoringsonderzoeken rekenkamercommissie naar de opvolging van de aanbevelingen die zijn gedaan in eerdere onderzoeken over Jeugdzorg, WMO en Sportstad
Bespreekstuk
15
Motie vreemd: Openbare toiletten winkelgebieden Heerenveen
*dictum:*
Verzoekt het college/ draagt het college op:

1. een inventarisatie te (laten) verrichten naar de mogelijke locaties en beschikbaarheid van openbare en opengestelde (rolstoeltoegankelijke) toiletvoorzieningen binnen de kernen van onze gemeente;
2. bij onvoldoende beschikbaarheid in overleg te gaan met de horeca, winkels en supermarkten om hun toiletgelegenheid hiervoor beschikbaar te stellen en dit kenbaar te maken met een herkenbare en eenduidige sticker en in de “HogeNood”-app;
3. in ieder geval toiletten in gemeentelijke gebouwen open te stellen voor passanten en dit kenbaar te maken met een herkenbare en eenduidige sticker en aan te melden bij de HogeNood-app;
4. voor 1 januari 2021 aan de raad terug te koppelen hoe het college deze motie heeft uitgevoerd.
16
Afscheid raadslid Amarens Reitsma
17
Sluiting