link naar deze pagina

Commissie Samenlevingszaken - 7 maart 2019

Locatie: Vergaderruimte 12/13
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J. Abma
Toelichting: Inspreken op agendapunten is mogelijk. Indien u hiervan gebruik wilt maken vragen wij u om dit te melden via e-mailbericht aan griffie@heerenveen.nl (uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering).

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 4 februari 2019
4
Toezeggingen / LTA
5
Mededelingen / ingekomen stukken
6
Rondvraag
7
OSG Sevenwolden – goedkeuring profielschetsen van Raad van Toezicht en voor 2 vacatures in de Raad van Toezicht
8
St. OPO De Basis – goedkeuring meerjarenbegroting 2019-2022
9
Caparis – terugkoppeling uit bestuurdersconferentie 7 maart 2019
10
Sluiting