link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 december 2016

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
pdf 02 Agenda.pdf (29KB)
3
Mondelinge vragen
4
Besluitenlijst 28 november 2016
5
Lijst ingekomen stukken
6
Regionale organisatie sociaal domein (SDF)
Bespreekstuk
7
Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden
Bespreekstuk. Amendement toegevoegd.
8
Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017
Bespreekstuk. Motie toegevoegd.
9
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen
Hamerstuk
10
Verzamelbesluit financiële mutaties 2016-5
Bespreekstuk. Amendement toegevoegd.
11
Financiële verordening 2017
Raadsbesluit aangevuld met beslispunt intrekken verordening.
Verordening aangepast, art. 14a luidt nu: voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan één jaar worden tenminste twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd, deze prijsopgaven kunnen zowel telefonisch als per email worden opgevraagd. De telefonisch ontvangen offertes worden schriftelijk vastgelegd.
Hamerstuk.
12
Herinrichting financiële administratie
Hamerstuk
13
Evaluatie wijziging frequentie afvalinzameling (groen-groen-grijs) en tarieven 2017
Hamerstuk als vragen GBHeerenveen naar tevredenheid zijn beantwoord.
14
Belastingverordeningen 2017 inclusief tarieven
Raadsbesluit aangevuld met beslispunt intrekken oude verordeningen. Bespreekstuk
19/12 tarieventabel 6a vervangen: het voorgestelde tarief voor een reguliere rijbewijs voor belastingjaar 2017 wordt verhoogd van € 38,45 naar € 39,10. Dit als gevolg van een nieuwe/gewijzigde rijksregelgeving.

In de verordening Haven- kade- en opslaggeld 2017 staat in artikel 10 een onjuiste datum. In het te tekenen exemplaar is dat aangepast.
15
Sluiting