link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 januari 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de agenda.
3
Mondelinge vragen
4.a
Besluitenlijst van 16 december 2019
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de besluitenlijst van 16 december 2019.
4.b
Toezeggingen / moties
De lijst toezeggingen / moties wordt in de even maanden geagendeerd.
5.a
Lijst ingekomen stukken
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.
5.b
Lange Termijn Agenda / Bestuurlijke Planning
Voorgesteld besluit
De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.
pdf LTA 20191210 (47KB)
6
Voortgang thematisch raadsakkoord
De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.
7
Gaswinning - beleidsnotitie
Bespreekstuk
8
Energietransitie, informatiepunt en experimenteerruimte
Bespreekpunt.
9
Glasvezel uitvoeringsbudget 2020
Hamerstuk.
10
Oudeschoot, Schotertuinen 2 - verklaring van geen bedenkingen
Hamerstuk.
11
Friese Retailaanpak - cofinanciering provinciale subsidieregeling
Hamerstuk.
12
Veiligheidsregio Fryslân conceptkaderbrief 2021-2024
Bespreekpunt.
13
Benoeming commissieleden
Hamerstuk.

De heer K.P. Derks (CU) beëindigt zijn werkzaamheden als lid van de commissies AZ en ROM. Mevrouw Bontekoe wordt in zijn plaats voorgedragen als lid van de commissie ROM, mevrouw De Heij als lid van de commissie AZ.
Mevrouw W. Ottens (PvdA) beëindigt haar werkzaamheden als lid van de auditcommissie. Mevrouw Sijtsma wordt in haar plaats voorgedragen als lid van de auditcommissie.
14
Sluiting