link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 oktober 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Toelichting: Dames en heren,
Onder vermelding van de te behandelen punten nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering op maandag 15 oktober 2018 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Hoogachtend,
De voorzitter,
de heer T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
pdf 02 Agenda.docx (203KB)
3
Mondelinge vragenuur
4
Vaststellen van verslag d.d. 24 september 2018
5.a
Lijst ingekomen stukken
5.b
Voortgang raadsakkoord
6
Startnotitie Omgevingsvisie Heerenveen
Bespreekstuk.
- Op verzoek van de Stuurgroep Omgevingsvisie is punt 2 onder het kopje 'Effecten' verwijderd uit het raadsvoorstel.
7
Verklaring van geen bedenkingen duo-woning Heidemeer 37 en 39 (kavel 2)
Hamerstuk.
8
Bestemmingsplan Gooilandlaan 57
Hamerstuk.
9
Beleidsplannen en Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân
Bespreekstuk.
10
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
Bespreekstuk.
11
Verzamelbesluit 2018-3
Hamerstuk.
12
G1000 overeenkomst
Hamerstuk.
13
Benoeming leden Stuurgroep Omgevingsvisie
14
Motie vreemd aan de orde van de dag: Plan inwoners Burgemeester Falkenaweg
15
Motie vreemd aan de orde van de dag: Geluidsoverlast verkeer A32
16
Sluiting