link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 oktober 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Toelichting: De raadsvergadering is digitaal en voor iedereen te volgen op deze pagina vanaf 20:00 uur.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de agenda.
3
Toelating en installatie raadslid S. Blacquière
Voorgesteld besluit
De heer S. Blacquière toe te laten als raadslid van de gemeente Heerenveen.
4
Mondelinge vragen
5.a
Besluitenlijsten raadsvergadering 7 september 2020 en de extra raadsvergaderingen 7 september 2020 en 17 september 2020
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 7 september 2020 en de extra raadsvergaderingen van 7 september 2020 en 17 september 2020.
5.b
Toezeggingen / moties
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst toezeggingen / moties met de voorgestelde afdoening.
6.a
Lijst ingekomen stukken
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.
6.b
Lange Termijn Agenda / Bestuurlijke Planning
Voorgesteld besluit
De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.
7
Voortgang thematisch raadsakkoord
De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.
8
Bestemmingsplan Singel 23, Jubbega
Hamerstuk

Het bestemmingsplan maakt kwaliteitsverbetering en uitbreiding toeristisch recreatief aanbod mogelijk door functiewijziging van de percelen behoren bij Singel 23 te Jubbega.
9
Bestemmingsplan W.A. Nijenhuisweg 61, Katlijk
Hamerstuk

Het bestemmingsplan betreft een particulier initiatief en maakt de functiewijzing van het perceel W.A. Nijenhuisweg 61 te Katlijk mogelijk en daarmee het splitsen van de bebouwing tot twee woningen.
10
School Tjalleberd - budgetten beschikbaar stellen
Hamerstuk
11
Benoeming B. Hoekstra lid auditcommissie
Hamerstuk

Voorgesteld besluit
De heer B. Hoekstra (CDA) te benoemen als lid van de auditcommissie.
12
Zienswijze incidentrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân
Hamerstuk
13
Onderzoeksopdracht begrotingssystematiek
Bespreekstuk
14
Scenario's voor de Begroting 2021
Bespreekstuk
14.1
Amendement - scenario 5 begroting - FNP
Beslút:

• Een kar te meitsjen foar senario 5:
o By it opstellen fan de begrutting 20121 en fierder de útkomsten fan de Perspektyfnota 2020 en de ynfestearingsaginda 2020 net te ferwurkjen.
o By de behanneling fan de begrutting 2021 (9 novimber 2020) allinnich de jierskiif 2021 fêst te stellen en de begrutting foar de jierren nei 2021 foar kundskip oan te nimmen.
14.2
Amendement - scenario 4 begroting - SP
Besluit:

• Een keuze te maken voor:
Scenario 4:
Nu de grote investeringen in bijvoorbeeld topsport en grote projecten on-hold te zetten en deze ambities tijdelijk te gaan uitstellen.

Voorrang te geven aan de kadernota sociaal domein en hierop geen bezuinigingen door te voeren die onze inwoners direct financieel raken, maar zorgen dat iedereen in deze onzekere coronatijd voldoende middelen heeft om in hun bestaansrecht te kunnen voorzien.
14.3
Motie - integrale afweging bijsturing bij behandeling begroting 2021 - GL
Verzoekt het college / draagt het college op:

1. De verduurzaming van de gemeentelijke huisvesting eerst niet aan te wijzen als oplossing voor een sluitend meerjarenperspectief.
2. De raad bij de begrotingsvergadering inhoudelijke en integrale keuzes voor te leggen voor een sluitend meerjarenperspectief.
15
Bestemmingsplan aansluiting Oranje Nassaulaan op de A32
Bespreekstuk
15.1
(NIET INGEDIEND) Motie - Oranje Nassaulaan: gebruik maken wijzigingsbevoegdheid - CU
Verzoekt het college/draagt het college op:
• Nogmaals met Plaatselijk Belang Oranjewoud, Rijkswaterstaat, RHDHV en gemeente de situatie te bekijken.
• Haar belofte na te komen en gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid om te komen tot een ‘rotonde-oplossing’ geheel in overeenstemming met de toezegging.
15.2
Motie - Oranje Nassaulaan extra onderzoek rotondevariant - GL
Verzoekt het college/ draagt het college op:
• Extra onderzoek te doen naar de rotondevariant zoals voorgesteld door PB.
• PB Oranjewoud te betrekken hierbij en hen mee te nemen in de bevindingen en verdere ontwikkelingen.
• De gemeenteraad hierbij te betrekken en mee te nemen in de bevindingen en verdere ontwikkelingen.
16
Rotonde Heerenveen midden (RSP-2)
Bespreekstuk

Als vervolg op de A32 RSP-1 - varianten keuze rotonde
16.1
Amendement - Eerst extra onderzoek - GL
Besluit:
• Op basis van het scenario-onderzoek nog geen keuze te maken voor een scenario voor de rotonde van Heerenveen Midden, maar eerst aanvullend onderzoek te doen.
16.2
Motie - Scenario-onderzoek Heerenveen Midden - CU
Draagt het college op:

Opnieuw te kijken naar rotonde Midden in samenhang met Oranje Nassaulaan - A32
Het project voorlopig stop te zetten totdat er besluiten over de Oranje Nassaulaan - A32 zijn genomen.
17
Motie vreemd aan de orde van de dag - Toegankelijkheid stemhokjes
Verzoekt het college/ draagt het college op:

• Tijdens de eerstkomende Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 in één centraal en toegankelijk gelegen stemlokaal de stem-mal en audio ondersteuning beschikbaar te stellen voor mensen met een visuele beperking en de raad na afloop te informeren over het gebruik hiervan;
• Hierna bij de daaropvolgende verkiezingen in elk dorp één stembureau toegankelijk in te richten voor mensen met een visuele beperking, o.a. gebruikmakend van de stem-mal en audio ondersteuning;
• Duidelijk te communiceren in welke stemlokalen van deze voorziening gebruik kan worden gemaakt
18
Motie vreemd aan de orde van de dag - Corona maatregelen
Voor inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19:
-de gemeenteraad binnen tien uur na het nemen van een lokale maatregel met het oog op een spoedeisende situatie per e-mail te informeren over de genomen maatregel;
-de gemeenteraad met het oog op een voorgenomen lokale maatregel, die geen betrekking heeft op een spoedeisende situatie, voorafgaand aan het invoeren van de maatregel om een zienswijze te vragen.
En
-voorafgaand aan de eventuele inwerkingtreding van de nieuwe Tijdelijke wet covid-19 met de gemeenteraad afspraken te maken over de informatie aan de gemeenteraad, en de manier waarop de gemeenteraad betrokken zal worden bij maatregelen die de burgemeester op grond van de Tijdelijke wet covid-19 mag nemen.
19
Moasje frjemd oan de oarder fan de dei - Parkearren yn it Hearrenfean
Draacht it kolleezje op:

• Mei in útstel (ynklusyf finansjele gefolgen) te kommen foar it ynstellen fan tydlik fergees parkearren in it sintrum fan It Hearrenfean yn de perioade 10 novimber 2020 oant 31 desimber 2020, alle dagen tusken 9:00 oere en 12:00 oere.
• Der foar te soargjen dat dit útstel behannele wurde kin troch de ried op 9 novimber 2020.
20
Motie vreemd aan de orde van de dag - Coalition of the Willing nr 2
Verzoekt het college:

Een manier te vinden om samenwerking te zoeken met de andere 173 gemeenten van de Coalition of the Willing om:
• Gezamenlijk aan de minister en de Tweede Kamer kenbaar te maken dat de Moria-deal volstrekt onvoldoende is,
• En nogmaals het grote draagvlak bij gemeenten om alleenstaande kinderen en jongeren op te vangen, via een krachtig en duidelijk signaal van de burgemeesters onder de aandacht te brengen van de minister en Tweede Kamer.
21
Sluiting