link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 februari 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan

1
Opening door de vicevoorzitter
2
Bekend maken van het raadsbesluit aanbeveling tot herbenoeming
3
Schorsing van de vergadering
4
Opening
Voorzitter: burgemeester Van der Zwan
5
Vaststellen van de agenda
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de agenda.
6
Mondelinge vragen
7.a
Besluitenlijst van 27 januari 2020
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de besluitenlijst van 27 januari 2020.
7.b
Toezeggingen / moties
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst toezeggingen / moties met de voorgestelde afdoening.
8.a
Lijst ingekomen stukken
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.
8.b
Lange Termijn Agenda / Bestuurlijke Planning
Voorgesteld besluit
De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.
9
Voortgang thematisch raadsakkoord
De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.
10
Zonnepark Klaverblad Noordoost - beschikbaar stellen van € 175.000 voor onderzoek naar de gewenste capaciteit bij Liander
Bespreekstuk.
11
Kadernota Sociaal Domein Heerenveen
Bespreekstuk
12
(ontwerp)Verklaring van geen bedenkingen Tweede topsport-turnhal Sportstad Heerenveen
Bespreekstuk.
13
Energietransitie, informatiepunt en experimenteerruimte
Bespreekstuk.
14
Verklaring van geen bedenkingen Schoterlandseweg 22 te Hoornsterzwaag
Hamerstuk.
15
Akkrum Herontwikkeling Sinnebuorren
Hamerstuk.
16
Integraal veiligheidsbeleid - tweejaarlijkse rapportage
Hamerstuk.
17
Verordening Algemene Nadeelcompensatie
Hamerstuk.
18
Verordening op de rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Heerenveen 2020
Hamerstuk.

Dit betreft een kleine wijziging (zie raadsvoorstel). In tweede helft van 2020 zal deze verordening opnieuw herzien aan u voorgelegd worden.
19
Verordening op de raadscommissies 2020
Hamerstuk.

Dit betreft een kleine wijziging (zie raadsvoorstel). In tweede helft van 2020 zal deze verordening opnieuw herzien aan u voorgelegd worden.
20
Sluiting