link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 november 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Toelichting: Dames en heren,
Onder vermelding van de te behandelen punten nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering op maandag 26 november 2018 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Hoogachtend,
De voorzitter,
de heer T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
pdf 02 Agenda (199KB)
3
Mondelinge vragen
4
Vaststellen van verslagen d.d. 15 oktober 2018 en 8 november 2018
De besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2018 volgt zo spoedig mogelijk na de vergadering.
5.a
Lijst ingekomen stukken
5.b
Voortgang raadsakkoord
6
Invoering Diftar+
Bespreekstuk.
7
Voorrang huisvesting statushouders
Bespreekstuk voor HL.
8
Onttrekken aan de openbaarheid noordelijk weggedeelte It Dok
Hamerstuk.
9
Verklaring van geen bedenkingen Bospad 8 Bontebok
Hamerstuk.
10
Startnotitie Biodiversiteit
Bespreekstuk.
11
Wijziging themastructuur jaarrekening 2018
De agendacommissie heeft dit raadsvoorstel direct als hamerstuk in de raadsvergadering geagendeerd. Het voorstel is reeds door de Auditcommissie besproken.
12
Motie vreemd aan de orde van de dag
13
Sluiting