link naar deze pagina

Raadsvergadering - 17 december 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Toelichting: Dames en heren,
Onder vermelding van de te behandelen punten nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering op maandag 17 december 2018 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Hoogachtend,
De voorzitter,
de heer T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
pdf 02 Agenda (202KB)
3.a
Installatie raadslid Partij van de Arbeid
3.b
Benoeming interim-griffier van de gemeenteraad Heerenveen
3.c
Benoeming commissielid Saza: Jan Julius Buwalda (PvdA)
4
Mondelinge vragenuur
5
Vaststellen van verslag d.d. 26 november 2018
6.a
Lijst ingekomen stukken
6.b
Voortgang raadsakkoord
7
Discussienota Omgevingsvisie Heerenveen
Bespreekstuk
8
Verklaring van geen bedenkingen Mangaanweg achter 3 Heerenveen t.b.v. de realisatie van een zonnepark
Bespreekstuk
Conform de toezegging van het college in de commissie is de werkingsduur van de ontwerpomgevingsvergunning aangepast van 2034 naar 2044.
9
Verklaring van geen bedenkingen Skrynmakker 26 te Heerenveen
Hamerstuk
10
Startnotitie Economisch Beleid en uitvoeringsprogramma 2019-2025
Bespreekstuk
11
Legesvrije duurzame projecten
Hamerstuk
12
Belastingverordeningen 2019 inclusief tarieven en de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019
Hamerstuk
13
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Bespreekstuk
In het raadsvoorstel was abusievelijk opgenomen dat de gewijzigde APV in moest gaan op de 5e dag na bekendmaking, dit moet echter 1 januari 2019 zijn. In het raadsbesluit stond het wel goed opgenomen en in het bijgevoegde raadsvoorstel is de tekst gecorrigeerd.
14
Verzamelbesluit 2018-4
Hamerstuk
15
Vervolg raadsakkoord - onderwerp energietransitie
16
Doorontwikkeling griffie
17
Motie vreemd aan de orde van de dag 100 jaar kiesrecht - 1 dag Vrouwenveen (D66)
18
Sluiting