link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 maart 2014

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Mondeling vragenuur
4.a
Verslag van de openbare raadsvergadering van 13 februari 2014
4.b
Verslag van de openbare raadsvergadering van 17 februari 2014
4.c
Verslag van de besloten raadsvergadering van 17 februari 2014
5
Lijst ingekomen stukken
6
Verzoeken om interpellatie ex artikel 40 en inlichtingen ex artikel 43 Reglement van Orde
7
Bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne De Fjilden
Bespreekstuk
8
Beeldkwaliteitsplan Oude- en Nieuwehorne De Fjilden
Bespreekstuk
9
Beeldkwaliteitsplan Molenlaan Mildam
Hamerstuk
10
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Skoatterwâld 1e fase
Hamerstuk
11
Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2014
Hamerstuk
12
Winkeltijdenverordening
Bespreekstuk
13
Eerste wijziging legesverordening 2014
Hamerstuk
14
Advies Raad voor de financiële verhouding over OZB
Hamerstuk
15
Zendtijdtoewijzing Stichting Publieke Mediadienst Heerenveen
Hamerstuk
16
Vaststelling verordening elektronische kennisgeving
Hamerstuk
17
Begroting 2014 Stichting Primus
Hamerstuk
18
Zienswijze op 1e begrotingswijziging 2014 GR SW Fryslân
Hamerstuk
19
Rapport rekenkamercommissie Bestuursbevoegdheden van de raad
Bespreekstuk
Beslispunten 1 en 4 aangepast in raadsbesluit naar aanleiding van de vragen in de commissie AZ.
20
Aanwijzen accountant
Hamerstuk
21
Anwoordbrief aan Stichting BOBOB
Hamerstuk
22
Verordening op de Vertrouwenscommissie
In bijgaande Verordening zijn de wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie in rood herkenbaar.
23
Schriftelijke stemming leden werkgeverscommissie
24
Sluiting