link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 november 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Toelichting: Dames en heren,
Onder vermelding van de te behandelen punten nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering op donderdag 8 november 2018 om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Hoogachtend,
De voorzitter,
de heer T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
3
Begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022
Woordvoering in volgorde van grootte fracties.
1e termijn = reactie op de Begroting 2019, indienen moties/amendementen;
Reactie college
2e termijn = raadsdebat/slotpleidooi eventueel handhaven/intrekken moties/amendementen;
Besluitvorming, eventueel stemverklaring
4
Sluiting