link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 november 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Toelichting: De raadsvergadering is digitaal en voor iedereen te volgen op deze pagina vanaf 20:00 uur.

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de agenda.
3
Mondelinge vragen
4.a
Besluitenlijsten van 5 oktober 2020 en 21 oktober 2020
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de Besluitenlijsten van 5 oktober 2020 en 21 oktober 2020
4.b
Toezeggingen / moties
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst toezeggingen / moties met de voorgestelde afdoening.
5.a
Lijst ingekomen stukken
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.
5.b
Lange Termijn Agenda / Bestuurlijke Planning
Voorgesteld besluit
De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.
6
Voortgang thematisch raadsakkoord
De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.
7
Controleprotocol 2020
**Hamerstuk**
De gemeenteraad is opdrachtgever van de accountant. Op basis van voorgelegd controleprotocol controleert de accountant de jaarrekening 2020. Met dit controleprotocol (inclusief normenkader) maakt de gemeente aan de accountant inzichtelijk welke wet- en regelgeving van toepassing is. De gemeenteraad kan nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties.
8
Archiefverordening
**Hamerstuk**
In de Archiefverordening staan de kaders waarbinnen het college zorgt voor het beheer van informatie  en het interne toezicht. De geldende Archiefverordening 2016 is als gevolg van enkele interne ontwikkelingen achterhaald en voldoet niet meer aan wet- en regelgeving te voldoen. Daarom heeft de raad een nieuwe Archiefverordening vastgesteld.
.
9
Bestemmingsplan Van Riesenstraat, Heerenveen
**Hamerstuk**
De gemeenteraad heeft besloten om het bestemmingsplan aan te passen zodat op de zuidzijde van de Van Riesenstraat negen compacte stadswoningen gebouwd mogen worden. Nu staat er een complex van leegstaande commerciële ruimtes. Het plan om woningen te bouwen past in de vorig jaar gemaakte/vastgestelde centrumvisie en bij de wens van de gemeenteraad om de (dorps)kernen te ontwikkelen (zie Thematisch Raadsakkoord).
10
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Schoterlandseweg 24 en 24 b Oudehorne
**Bespreekstuk**
Naast de woning aan de Schoterlandseweg 24 wil de eigenaar van een schuur een woongebouw te maken, waarin kamers verhuurd gaan worden aan ouderen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Deze verklaring van geen bedenking van de gemeenteraad is nodig omdat het plan is in strijd is met het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne’. Het college stelt de raad voor om mee te werken aan het plan. Onder andere omdat de inwoners van de dorpen vragen om een dergelijke alternatieve woonvorm en het past in het gestelde (sub)doel van de woonvisie om te faciliteren dat ouderen zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen.
Daarnaast heeft het college met een ruimtelijke onderbouwing aangegeven waarom van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Er wordt ingegaan op wet- en regelgeving, beleidskaders en relevante ruimtelijke aspecten.
pdf Raadsvoorstel Vvgb Schoterlandsweg 24 en 24b Oudehorne (74KB)
pdf Vvgb Ouderhorne - Aanvraag zorghuis.pdf (102KB)
pdf Vvgb Oudehorne - Conceptbrief aanvrager nav raadsbesluit - (geanonimiseerd).pdf (303KB)
pdf Vvgb Oudehorne - Conceptbrief geadresseerden en plaatselijk belang nav raadsbesluit.pdf (303KB)
pdf Vvgb Ouderhorne - Bijlage 1 -Akoestisch onderzoek (geanonimiseerd).pdf (3.7MB)
pdf Vvgb Ouderhorne - Bijlage 3 - AERIUS berekening (geanonimiseerd).pdf (1.9MB)
pdf Vvgb Ouderhorne - Bijlage 4 - Quickscan Flora en Fauna (geanonimiseerd).pdf (2.7MB)
pdf Vvgb Ouderhorne - Bijlage 2 - Gevelweringsonderzoek 2 (geanonimiseerd).pdf (2.6MB)
pdf Vvgb Ouderhorne - Bijlage 5 - Watertoetsresultaat (geanonimiseerd).pdf (19KB)
pdf Vvgb Ouderhorne - Bouwbesluit berekening (geanonimiseerd).pdf (3.5MB)
pdf Vvgb Ouderhorne - Bouwbesluit berekening aanvulling.pdf (534KB)
pdf Vvgb Ouderhorne - Brandveiligheid (geanonimiseerd).pdf (4.2MB)
pdf Vvgb Ouderhorne - Constructiebrief - (geanonimiseerd).pdf (1.8MB)
pdf Vvgb Ouderhorne - Geotechnisch onderzoek (geanonimiseerd).pdf (1.2MB)
pdf Vvgb Ouderhorne - Ontwerpomgevingsvergunning 2020-10 (geanonimiseerd).pdf (493KB)
pdf Vvgb Ouderhorne - Overzicht tekeningen Wooninitiatief (geanonimiseerd).pdf (3.4MB)
pdf Vvgb Ouderhorne - Ruimtelijke onderbouwing V5.pdf (1.8MB)
pdf Vvgb Ouderhorne - Technische tekening AN16-0812_20180716_D001-D008 (geanonimiseerd).pdf (221KB)
pdf Vvgb Ouderhorne - Ventilatie unit.pdf (867KB)
pdf Inspraak Omgevingsvergunning Schoterlandseweg24 AN.pdf (102KB)
pdf Geagendeerde vragen Vvgb Schoterlandseweg 24 en 24 b Oudehorne (20KB)
pdf Bijlage bij brief aan de gemeenteraad betreffende aanvraag vergunning Schoterlandseweg 24 agendapunt 10 AN (16KB)
pdf Brief aan de gemeenteraad betreffende Schoterlandseweg 24 Oudehorne Agendapunt 10 raadsvergadering 30 novem AN (17KB)
11
Uitvoeringsprogramma Werk
**Bespreekstuk**
Het uitvoeringsprogramma laat zien hoe de gemeente aan de slag gaat met de instroom in de bijstand, de uitstroom naar een opleiding of werk en de handhaving. Het doel van dit programma is: meer mensen aan het werk (krijgen en houden) en het gemiddelde aantal uitkeringen uiterlijk 2023 op 1100 te krijgen.

Het uitvoeringsprogramma is gemaakt om de doelen te bereiken die staan in het hoofdlijnenakkoord ‘Duurzaam door ontwikkelen’ en de kadernota Sociaal Domein 2019- 2025 “Heerenveen ontwikkelt verder”.
11.1
Motie GL - Werken met SMART geformuleerde doelen
Verzoekt het college/ draagt het college op:
• Om de doelen “SMART” te formuleren.
• Deze doelen op te nemen bij de kopjes: “Wat gaan we doen”, “Wat gaan we nieuw doen” en “Wat gaan we meer doen”.
• Deze SMART geformuleerde doelen op te nemen in de vervolgrapportages en evaluaties.
• Dit door te voeren in alle andere uitvoeringsprogramma’s.
11.2
Motie PvdA - stimuleren deelname werkzoekenden aan re-integratietrajecten waar sport onderdeel van is
De raad draagt het college op:

* Om te proberen 40 werkzoekenden te stimuleren om deel te nemen aan re-integratietrajecten waar sport onderdeel van is.
* Te evalueren hoeveel dit bijdraagt aan uitstroom en deze evaluatie op te nemen in de begroting 2022.
12
Motie vreemd aan de orde van de dag - WMO abonnementstarief
De raad draagt het college op:

* Samen met andere gemeenten en de VNG in gesprek te gaan met het Rijk en de Tweede Kamer, met als doel compensatie te krijgen voor de periode dat er geen inkomenstoets mogelijk was en de inkomenstoets opnieuw in te voeren.
* De raad te informeren over de voortgang van deze gesprekken.
* inzichtelijk te maken hoeveel bespaard kan worden als de inkomenstoets opnieuw wordt ingevoerd zoals dat voor de invoering van het abonnementstarief het geval was en de raad hierover te informeren.
13
Motie vreemd aan de orde van de dag - Blikafval verminderen Yes we can
De raad draagt het college op:

* Het voorbeeld van 54 andere Nederlandse gemeenten te volgen en zich aan te sluiten bij de “Yes we Can” campagne van de Statiegeld Alliantie.
14
INGETROKKEN - Motie vreemd aan de orde van de dag - Hulp gedupeerden kindertoeslagaffaire
Verzoekt het college/ draagt het college op:
• Actief onderzoek te doen in haar eigen systemen of er slachtoffers van de toeslagenaffaire bekend zijn. Dat de betrokken mensen actief gewezen moeten worden – door de gemeente – op de hersteloperatie. Dat kan hier: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/gedupeerden-kinderopvangtoeslag/gedupeerden-kinderopvangtoeslag
• Een gemeentelijk vertrouwenspersoon/ombudsman/gespecialiseerde hulpverlener/organisatie aan te stellen als aanspreek- en oplossingspunt met de taak deze ouders proactief te ondersteunen bij complexe schulden, achterstanden en andere knelpunten die de afgelopen jaren zijn ontstaan doordat ze onterecht in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen door oneigenlijke terugvordering van toeslagengeld.
Deze contactpersoon helpt bij toegang tot regelingen en diensten met betrekking tot de weerslag van de vorderingen en oplossing schuldenproblematiek en neemt waar de ouder niet meer in staat is tijdelijk de rol van contactpersoon over, ook biedt ze support door een luisterend oor te bieden.
• Deze contactpersoon koppelt regelmatig terug aan het college betreffende de stand van zaken ten aanzien van deze ouders en kinderen en signaleert wat de positieve ontwikkelingen en knelpunten zijn zodat er zo effectief mogelijk ingezet kan worden voor de korte en lange termijn
• Te signaleren om welke ouders en kinderen het gaat en waar hun grootste zorgen zitten.
• Specifieke aandacht voor kinderen in te zetten omdat de impact op hen zich vaak later en anders zal manifesteren
15
AANGEKONDIGD - NIET INGEDIEND Motie vreemd aan de orde van de dag - volwaardige kerstbonus gedupeerden toeslagenaffaire
Verzoekt het college/ draagt het college op:
• De 750 euro uitkering die de getroffenen van de toeslagenaffaire dit jaar krijgen, op geen enkele manier te verrekenen met de bijstandsuitkering of andere gemeentelijke uitkeringen
16
Sluiting