link naar deze pagina

Commissie SAZA - 14 november 2019

Locatie: Vergaderruimte 12/13
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:45
Voorzitter: J. Abma
Toelichting: Aansluitend Omgevingsvisie, dit onderwerp is ook van belang voor leden commissie SAZA.

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst 5 september 2019
4
Mededelingen / ingekomen stukken
1. Nationale Ombudsman - informerend
Wethouder Zoetendal geeft reactie op brief Nationale Ombudsman - betreft problematiek WMO- hulpmiddelen.
2. GR SW Fryslân begrotingswijziging - ter kennisgeving
In verband met het feit dat deze begrotingswijziging de financiën betreft wordt deze behandeld in de commissie AZ. Voor de commissieleden SAZA ter kennisname, eventuele korte reactie is mogelijk.
5
Rondvraag
5.1
Raadsinformatiebrief Sturen op Jeugdhulp
in de commissie AZ van 31 oktober 2019 is aangegeven deze raadsinformatiebrief te willen agenderen voor de commissie SaZa
6
Vrijwillige opheffing openbare basisschool mr. J.B. Kanschool Jubbega
7
Beleidsplan voorschoolse voorzieningen en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2020-2023
8
Toekomst eigen kerstproductie Posthuis theater
9
Ontwikkelingen WMO
Informerend - afspraak om ontwikkelingen WMO enkele malen per jaar op agenda te plaatsen
10
Team Jeugd en Gezin
Informerend - ontwikkelingen worden toegelicht
11
Sluiting