link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 november 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Toelichting: De raadsvergadering is digitaal en voor iedereen te volgen op deze pagina vanaf 19:00 uur.

De behandeling van de Begroting doen we zo:

* Kort betoog  (2 minuten per fractie)
* Indienen moties / amendementen
* Pauze
* College reageert
* Tweede termijn
* Pauze
* Stemming

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de agenda.
3
Begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024
Bespreekstuk

De gemeenteraad heeft unaniem ja gezegd tegen de Begroting 2021 van de gemeente Heerenveen. In de begroting staat wat de gemeente van plan is om uit te geven in 2021 en de afspraken (beleid) dat daarvoor geldt. Daarnaast heeft de gemeenteraad het meerjarenperspectief 2021-2024 vastgesteld, hierin staat wat er de komende jaren verwacht wordt aan inkomsten, kosten en investeringen.

De begroting staat in het teken van financieel herstel. Vlak na de zomer werden financiële fouten ontdekt, waardoor een tekort van bijna € 2 miljoen opgelost moet worden in het meerjarenperspectief. Nog dit jaar onderzoekt een extern onderzoeksbureau voor de gemeenteraad waardoor de financiële fouten gekomen zijn, zodat risico’s inzichtelijk worden en fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden.
3.1
Amendement NR 108 FNP – Fûns sportferieningen en doarpshûzen
Foarstelde beslút:
1\. In fûns yn te stellen foar sportferieningen en doarpshuzen \(of fergelykbere akkommodaasjes\) dy’t troch de de Covid 19 maatregels yn de problemen drige te kommen\. De kaders foar dit fûns\, op hokker wize ferieningen en of organisaasjes hjir in berop op dwaan kinne\, wurde troch it kolleezje fêststelt en oan de ried presintearre foar 1\-1\-2021\.
2\. Yn dit fûns in bedrach te stoarten fan 1 miljoen euro\.
3\. De dekking foar dizze stoarting ten lêste te bringen fan it saldo fan de begrutting 2021\.
3.2
Amendement NR 109 FNP, GL – Ferdieling middelen Funs Fitale Kearnen
Foarstelde beslút.:
De regel “Uitgaande van 80% voor de plaats Heerenveen (voorlopig insteek) betekent dit dat bij het huidige fonds er € 800.000 aan kapitaallasten beschikbaar is” op side 45 te
skrassen yn de Begrutting 2021.
3.3
INGETROKKEN! Amendement NR 107 FNP – Feststellen begrutting
Foarstelde beslút:
Beslispunt 1 te ferfangen troch:
1\. a\. de begrutting 2021 fest te stellen;
    b. it mearjierrenperspektyf 2022- 2024 foar kundskip oan te nimmen.
3.4
Motie NR 253 GBH, VVD – Betrokkenheid samenleving bij het proces van de begroting van 2022 en het meerjarenperspectief
De raad wil de samenleving (inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven) nadrukkelijk betrekken in het proces naar een sluitende begroting 2022 en meerjarenperspectief.
3.5
Motie NR 254 FNP, Gl, SP – Verdeelsleutel van het Fonds vitale kernen
Verzoekt het college/ draagt het college op:
de gemeenteraad, via de commissie, voorafgaand aan het opstellen van de notitie te  betrekken bij het kiezen en vastleggen van de criteria en het gewicht dat per criterium zal gelden.
3.6
Motie NR 255 FNP – Boargerpartisipaasje Aksjeplan Fyts
Draagt it kolleezje op:
• De resultaten van de burgerparticipatie over het Aktieplan Fiest serieus te nemen.
• De resultaten voor te leggen aan de raad zodat de raad uiteindelijk kan beslissen.
3.7
Motie NR 256 D66, GL – Beleid antidiscriminatie en inclusie in de begroting
Verzoekt het college/ draagt het college op:
vertaling van het beleid op het gebied van antidiscriminatie en inclusie in het vervolg in de begroting op te nemen.
3.8
Motie NR 257 CU – Baten uit Energieprojecten ten gunste laten komen van het Duurzaamheidsfonds
Verzoekt het college/ draagt het college op:
om waar mogelijk de baten die voortvloeien uit energieprojecten ten gunste te laten komen van het Duurzaamheidsfonds.
3.9
Motie NR 259 FNP – Kontrôle op levere soarch Jeugdwet en de WMO
Draagt it kolleezje op:
Foar 31 maart 2021 in plan oan de ried te presintearjen om de kontrôle op  levere soarch yn de gemeente Hearrenfean binne de Jeugdwet en de WMO te kontrolearjen troch:
o Ut en troch de deklaraasjes fan soarchoanbieders foar te lizzen oan de kliïnten.
o Kliïnten te freegjen om sjen te litten dat dizze soarch ek levere is.
o Kliïnten te freegjen om sjen te litten dat se tefreden binne oer de levere soarch.
o Oanjaan hokker maatregels der naam wurde kinne by  soarchoanbieders wêr’t fan bliken docht dat der ferskillen binne tusken de soarch dy’t deklarearre en levere is.
3.10
Motie NR 260 D66 – Circulair inkopen doen!
Verzoekt het college/ draagt het college op:
\- bij het aangaan of vernieuwen van inkoopcontracten\, zwaarder gewicht toe te kennen aan criteria die bijdragen aan de duurzame ontwikkeldoelen;
\- om in de volgende inkoopmonitor hierover te rapporteren\, waarna dialoog over de impact en het streven plaats zal vinden\.
4
Verzamelbesluit 2020-3
Hamerstuk
5
Sluiting